Anasayfa / Kamu Sendikaları / Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Değişiklikleri

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Değişiklikleri

Sağlık Bakanlığı, Tam gün yasası ile döner sermaye gelirlerinden personele dağıtılacak tavan oranlarını yeniden belirlemeye giderken, SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE yer alan kadro unvan katsayıları ve girişimsel işlemler ve puanları ile ilgili hususları yönetmelik kapsamının dışına çıkartmak sureti ile yönerge ile belirleme hazırlıklarına başladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre kadro unvan katsayıları, girişimsel işlemler ve puanlar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönerge ile düzenlenecek. Böylelikle Maliye Bakanlığı büyük oranda devreden çıkarılmış olacak. Maliye Bakanlığının bir çok hususta çıkardığı bürokratik engeller de bu yolla aşılacak.
Sağlık Bakanlığı bu çerçevede söz konusu yönetmelikte sendikamızın 14 Mart 2009 Tarihinde ülke genelinde başlattığı kampanya çerçevesinde ek ödemeden (denge tazminatından) daha düşük döner sermaye alan birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan personele denge tazminatının üstünde döner sermaye ödenmesi için gerekli düzenlemeyi yaparak bir nebze olsun birinci basamakta görev yapan personelin mağduriyetini gidermiş olacaktır.

Yapılan değişiklikte yer alan düzenlemeler Özetle;

1- Asistanların klinik hizmet puanına katkısı gözetilmeden hastane hizmet ortalaması üzerinden döner sermaye alabileceklerdir.

2- Eğitici destekleme puanları değiştirilmiştir.

3- Birim performansı getirilmiştir.

4- Kurumlardaki girişimsel işlemleri denetlemek üzere “inceleme heyeti” oluşturulacak ve bu heyette görev yapan personele görevlendirildiği dönemde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilecektir.

5- Hizmete yeni açılacak kurumlarda kurucu olarak görev alan idarecilere ve diğer personele, 12 aya kadar asıl kadrosunun bulunduğu kurum tarafından görevlendirildiği kadro unvan katsayısı ve hizmet puan ortalaması üzerinden döner sermaye ödenecektir.

6- ihale satın alma komisyonu üyeleri, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta hakları kurulu, döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilerin yanında, Enfeksiyon kontrol komitesinde, yanık merkezlerinde, madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde,beyin ölümü kurulunda, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u, değerlendiricilere ve satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısına hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilecektir.

7- Hasta sayısının yetersiz olması nedeni ile döner sermaye geliri düşük olan birinci basamaktaki kuruluşlara döner sermaye komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile il performans puan ortalamasından ek ödeme verilecektir.

8- Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcılarının kadro unvan katsayısı %10 oranında, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanı ile devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılacaktır.

9- Entegre ilçe hastanelerinde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA

GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER’in eski ve yeni hali:

MADDE 1 :12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (k), (l), (n), (o) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (z) ve (aa) bentleri eklenmiştir.

ESKİ HALİ: g) Girişimsel işlemler: Bu Yönetmeliğin EK-6 sında yer alan işlemleri,

YENİ HALİ:“g) Girişimsel işlemler: Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas işlemleri,”

ESKİ HALİ: k) Klinik hizmet puan ortalaması : Klinik hizmet toplam puanının, o klinikte çalışan ve o dönem içinde klinik hizmet puanına katkısı olan asistanlar dahil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

YENİ HALİ “k) Klinik hizmet puan ortalaması: Klinik hizmet toplam puanının, o klinikte çalışan asistanlar dahil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,”

ESKİ HALİ: l) Hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının, o dönem içinde toplam puana katkısı olan asistanlar dahil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,

YENİ HALİ: “l) Hastane hizmet puan ortalaması: Devlet hastanelerinde her tabip için ayrı ayrı hesaplanan, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı hesaplanan tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise klinik hizmet toplam puanları ve klinikler dışında çalışan tabiplerin, tabip muayene ve girişimsel işlemler puanları toplamının asistanlar dâhil, tabiplerin aktif çalışılan gün katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,”

ESKİ HALİ: n) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için 40 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 20 saat vizit, 20 saat poliklinik ve 20 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 60 saat eğitim çalışması ve her bir klinik için 10 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığı belgelendirilmesi halinde, hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 30’u, şef yardımcısına % 20’si, oranında verilen ek puanı,

YENİ HALİ: “n) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde, hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 30’u, şef yardımcısına % 20’si, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi veya şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlere hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si oranında verilen ek puanı,”

ESKİ HALİ: o) Mesai dışı çalışma puanı : Tabip dışı personele haftalık mesai saatini aşan, mesai dışı çalışma saatinin 30 ile çarpılması suretiyle bulunan puanı,

YENİ HALİ: “o) Mesai dışı çalışma puanı: Tabip dışı personele ‘nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere’ haftalık mesai saatinin aşılması durumda mesai dışı çalışma saatinin 30 ile çarpılması suretiyle bulunan puanı,”

ESKİ HALİ: s) Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için bu Yönetmeliğin 17 nci,kuruluşlarda çalışan her personel için ise 18 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,

YENİ HALİ: “s) Net performans puanı: Kurumlarda çalışan her personel için bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan puanın birim performans katsayısı veya hastane performans katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puan ile kuruluşlarda çalışan her personel için ise 18 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan puanı,”

İLAVE MADDE: “z) Birim performans katsayısı: Kurumlarda görev yapan personelin görev yaptığı birim için belirlenen ve personelin net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak olan, (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,”

İLAVE MADDE:“aa) Hastane performans katsayısı: Kurumlarda Bakanlıkça belirlenen birimlerin dışında görev yapan personelin net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak olan ve birim performans katsayılarının aritmetik ortalamasından oluşan, (0) ile (1) arasında değişen katsayıyı,”

MADDE 2 :Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, (e) bendinin (8) numaralı alt bendi, (f) bendi, (j) bendinin ilk cümlesi ile (5) numaralı alt bendi, (p), (ş), (bb), (jj), (ll) ve (rr) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ss), (şş), (tt) ve (uu) bentleri eklenmiştir.

5.MADDENİN (Ç) BENDİNE İLAVE EDİLEN YENİ HÜKÜM:

“İhtiyaç halinde Bakanlıkça, kurumlardaki girişimsel işlemleri değerlendirmek ve denetlemek amacıyla inceleme heyetleri kurulabilir. Aynı ödeme dönemi için Bakanlıkça görevlendirilen inceleme heyeti tarafından değerlendirme yapılması halinde bu değerlendirme sonuçları esas alınır. Bakanlıkça inceleme heyetinde görevlendirilen personelin ek ödemeleri görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan kendi kadro unvan katsayıları üzerinden hesaplanır. İnceleme heyetlerinde görev yapan personele görevlendirildiği dönemde kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir.”

ESKİ HALİ: 8) Hizmete yeni açılacak olan kurumlarda Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürü ile diğer personele kurum hizmete açılana kadar asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro-unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro-unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir.

YENİ HALİ: “8) Hizmete yeni açılacak olan kurumlara Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu hastane müdürü ile diğer personele kurumun geçici kabul tarihine kadar süresiz, geçici kabul tarihinden itibaren ise 6 ay süreyle asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilmiş olan personelin kurucu olarak görevlendirilmesi halinde ise önceki görev yerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde personel, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak değerlendirilir. Bakanlıkça açıktan atanan veya 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan kurucu olarak görevlendirilen personele ise İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.”

ESKİ HALİ: f) Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.

YENİ HALİ: “f) Bakanlıkça veya amirince hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve pratisyen hekimler için 1,00, uzman hekimler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve pratisyen hekimler için 1,00, uzman hekimler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

“Devlet hastanelerinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde biyokimya ve mikrobiyoloji branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde, Eğitim ve araştırma hastanelerinde ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji klinikleri aşağıdaki işlemlerin belgelenmesi ve başhekimce onaylanması kaydıyla hastane hizmet puan ortalamasından değerlendirilir.

ESKİ HALİ: 5) Hastane enfeksiyonu düşünülen hastalar ile servis ortamı ya da ameliyathaneler için gerekli mikrobiyolojik incelemeleri yapmak veya yaptırmak

YENİ HALİ: 5) Hastane enfeksiyonu geliştiğinde kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik mikrobiyolojik incelemeler yapmak veya yaptırmak,”

ESKİ HALİ: p) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara, rotasyon eğitimi süresince asıl kurumlarındaki bağlı olduğu kliniğin, klinik hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Asistanlar, aynı kurum içindeki rotasyonlarda ise kadrosunun bulunduğu klinik esas alınarak değerlendirilir. Ancak asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.

YENİ HALİ: “p) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara kurum içi rotasyon eğitimi süresince rotasyonda bulundukları kliniğin klinik hizmet puan ortalaması, kurum dışı rotasyon eğitimi süresince asıl kurumlarındaki bağlı olduğu kliniğin, klinik hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemede, rotasyonda bulunan asistanların aktif çalışma gün katsayıları sadece rotasyonda bulundukları kliniğin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde hesaplamaya dâhil edilir. Aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları sadece aile hekimliği klinik şefliğinde çalıştıkları dönemde klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında kullanılır. Aile hekimliği klinik şefliklerinin bulunmadığı durumlarda bağlı oldukları koordinatör klinik şefliklerinin klinik hizmet puan ortalaması ile rotasyonda bulundukları kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları dikkate alınmaz. Asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.”

ESKİ HALİ: ş) Bu Yönetmeliğin EK-6 sındaki girişimsel işlemler listesinde yer alan, puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.

YENİ HALİ: “ş) Girişimsel işlemleri gösteren Yönergede yer alan ve puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.”

ESKİ HALİ: bb) Bakanlıkça hizmete yeni açılan kurum veya kuruluşlarda, kurum veya kuruluşun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde görevlendirilen personele bu dönem içerisinde kalmak kaydıyla üç ayı geçmemek ve görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan olmak üzere kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması, kuruluşlarda ise (il, ilçe veya sağlık kuruluşu) performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.

YENİ HALİ: “bb) Hizmete yeni açılan kurumlara görevlendirilen, naklen veya açıktan atanan personele, kurumun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça 6 aylık süre 12 aya kadar uzatılabilir.

1) Hizmete yeni açılan kuruma görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan olmak üzere kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden görevlendirilen personelin hizmete yeni açılan kuruma görevlendirilmesi halinde ek ödemesi önceki görev yerinden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

2) Hizmete yeni açılan kuruma naklen atanan personele, en son kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan olmak üzere kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.

3) Hizmete yeni açılan kuruma 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden doğrudan görevlendirilen personel ile açıktan atanan personele İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek olan bir kurumdan, hastane hizmet puan ortalaması ve görevlendirildiği görev için öngörülen kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

ESKİ HALİ: jj) Kuruluşlarda sağlık müdürlüğü, sağlık grup başkanlıkları ile 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere il performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilir.

YENİ HALİ: “jj) Kuruluşlarda sağlık müdürlüğü, sağlık grup başkanlıkları ile 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele, o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler ile il performans ve kalite koordinatörlüğünde görevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde çalışan personel ile Bakanlıkça öngörülen çalışmanın raporlanması ve il sağlık müdürlüğünce onaylanması kaydıyla bölge koordinatörü ve yardımcılarına il performans puan ortalamasının %10’u, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılan Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiricilere il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir”

ESKİ HALİ: ll) Kurumlarda İhale-satın alma komisyonu üyeleri, ayniyat saymanları, muayene komisyonu üyeleri, muhasebe yetkilisi mutemetleri ile kalite yönetimi çalışmaları için oluşturulan ekiplerde, (kalite konseyi, kalite geliştirme ekibi, eğitici ekip, kalite çemberleri) hasta hakları kurulu ve birimlerinde, bu Yönetmelik kapsamında oluşturulan inceleme heyetinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticiler için hastane hizmet puan ortalamasının % 10’u oranında ek puan verilir. Ancak o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.

YENİ HALİ: “ll) Kurumlarda ihale satın alma komisyonu üyeleri, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta hakları kurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, yanık merkezlerinde çalışanlara, madde bağımlılığı tedavi merkezlerinde görev yapan personele, o dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendi kapsamında çıkarılan Yönerge çerçevesinde Bakanlık tarafından görevlendirilen değerlendiricilere ve satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısına hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir”

ESKİ HALİ: rr) İdarî bölge puanına göre 5 inci bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. İdarî bölge puanına göre 4 üncü bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilir. Ek ödeme yapılmasında bu şekilde hesaplanan puan ile 18 inci maddeye göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınır.

YENİ HALİ: “rr) İdarî bölge puanına göre 5 inci bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. İdarî bölge puanına göre 4 üncü bölge olarak belirlenen sağlık kuruluşunun koruyucu hizmetler puanının 8500 olması durumunda, ilgili personele il performans puan ortalamasından ek ödeme yapılır. Ayrıca, bu şekilde değerlendirilen personele il performans puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilir. Ek ödeme yapılmasında bu şekilde hesaplanan puan ile 18 inci maddeye göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınır.
Döner sermaye komisyonu 2/3 oy çokluğu ile hasta sayısından dolayı sağlık kuruluşu performans puan ortalaması düşük olan ve il performans puan ortalamasından değerlendirilecek sağlık ocaklarını belirler. Bu şekilde belirlenen sağlık ocaklarında görevli tüm personelin ek ödemesi il performans puan ortalamasından değerlendirilir. Ek ödeme yapılmasında il performans puan ortalaması üzerinden hesaplanan puan ile 18 inci maddeye göre hesaplanan puandan yüksek olanı esas alınır.

Net Performans Puanı = (İl Performans Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Hizmet Alanı Kadro Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + (Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) + Mesai Dışı Çalışma Puanı”

İLAVE BEND: “ss) Birim performans katsayısı ve hastane performans katsayısının hesaplanmasına esas olacak kriterler Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.”

İLAVE BEND: “şş) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcılarının kadro unvan katsayısı %10 oranında, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanı ile devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılır.”

İLAVE BEND: “tt) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde tanımlanan girişimsel işlemler Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılacak Yönerge ile belirlenir.”

İLAVE BEND: “uu) Entegre ilçe hastanelerinde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”

Kaynak: Türk Sağlık-Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Ambulans Çalışanlarına ve Hastalara Sigorta Yapılsın.

Türk Sağlık-Sen ambulans çalışanlarına ve ambulansta bulunan hastalara devlet tarafından ferdi kaza sigortası yapılması için …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir