Anasayfa / Kamu Haberleri / Okul Müdürlerine Rotasyon Davası

Okul Müdürlerine Rotasyon Davası

13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına bir dava daha açılmış oldu. 22. maddesi doğrultusunda, bulunduğu okullarda 5 yılını dolduran okul müdürlerine rotasyon uygulaması yapılarak, görev yerlerinin değiştirileceğini ile İlgili dava dilekçesi aşağıdadır.

Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi

Sayın Başkanlığına

Yürütmeyi Durdurma taleplidir

Davacı : S.Ö.

Vekili : Av. Nihat Kılıç

Davalı : Ankara Valiliği

Konu : Ankara İli, ……….. İlköğretim Okulu Müdürlüğüne S.Y.’in görevlendirilmesine ilişkin, Davalı idarenin; 21/06/2010 tarihli, 52997 sayılı, idari işleminin iptali, işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebidir.

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR

Ankara İli, ……… İlköğretim Okulu Müdürlüğüne, Davalı idare tarafından 21/06/2010 tarihinde, 52997 sayılı idari işlemle S.Y. görevlendirilmiştir. Ek-2 (İptali istenen idari işlem)

Davalı idarenin bu görevlendirmesi hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı olup iptal edilmesi gerekmektedir. Zira, müvekkilim de; bu okulda müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olup; kendisinin Müdür olarak görevlendirilmesi hususunda kurum kayıtlarına giren dilekçesi de bulunmaktadır. Ek-3

Dolayısıyla, müvekkilime görevlendirme yapılması gerekirken, farklı bir okuldan görevlendirme yapılması hakkaniyete aykırıdır. Nitekim yasal düzenlemeler ve yargı içtihatları da lehimizedir. Örneğin Samsun İdare Mahkemesinin 2006/83 esas sayılı ilamında ve diğer ilamda şu şekilde ifadeler yer almaktadır;

“Uyuşmazlık konusu olayda okul müdürünün herhangi bir nedenle görevinden ayrılmış olması halinde müdür baş yardımcısının, müdür baş yardımcısı bulunmadığı hallerde de aynı okulda görevli müdür yardımcılarından birinin müdüre vekalet edeceği açık olup; müdür yardımcısı olan davacının bu görev için yetersiz olduğu noktasında herhangi bir belirleme de yapılmadan kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olarak başka bir okulda görev yapan bir kişinin anılan okul müdürlüğüne vekaleten görevlendirilmesi yönünde tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” Ek-4

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 3. maddesinde, “Sınıflandırma”, “Kariyer” ve “Liyakat” ilkeleri bu kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır. Hadiseye bu çerçeveden baktığımızda yapılan görevlendirmenin hukuka aykırı olduğu gün gibi aşikardır.

Danıştay 12. Dairenin 2005/5748 esas sayılı kararında da kıdemli olan yönetici varken daha kıdemsiz olan yöneticinin görevlendirilmesinin uygun olmadığı belirtilmiştir. Karar özeti aşağıdadır;

“Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 61. maddesinde mudur başyardımcısının müdürün en yakın yardımcısı olduğuna ve müdür olmadığı zamanlarda müdüre vekalet edeceğine işaret edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 21. maddesinde de müdür başyardımcılığına atanabilmek için müdür yardımcısı olarak en az bir yıl görev yapmış olmak şartı aranmıştır.

Uyuşmazlık konusu Genelgede; herhangi bir nedenle boşalan eğitim kurumu müdürlüklerine asaleten atama yapılıncaya kadar, öncelikle eğitim kurumlarının müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları ya da daha önce yöneticilik görevinde bulunmuş olan öğretmenler ile yeterliliği bulunan diğer öğretmenler arasından vekaleten görevlendirme yapılabileceği belirtilmiştir.

Okul müdürünün herhangi bir nedenle görevinden ayrılmış olması halinde müdür başyardımcısının, müdüre vekalet edeceği ve müdür başyardımcılığına atanabilmek için müdür yardımcısı olarak en az bir yıl görev yapmış olmak gerektiği yukarıda anılan Yönetmelik maddeleri ile açıkça hükme bağlanmış olmasına karşın bu hükümlere, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olarak dava konusu Genelge ile getirilen düzenlemede normlar hiyerarşisine ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda iptali istenen Genelgenin C-Dığer Hususlar başlıklı bölümünün 8. maddesi ile getirilen düzenleme hukuka aykırı bulunduğundan müdür başyardımcısı olan davacının vekaleten görevlendirmemesine ilişkin işlem ve bu göreve müdür yardımcısı Mehmet Kurak`ın vekaleten görevlendirilmesine ilişkin işlemde de hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanununun 4001 sayılı Kanunla değişik 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemlerin ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.3.2004 günlü. 20004/23 sayılı Genelgesinin C-Diger Hususlar başlıklı bölümünün 8. maddesinin yürütül meşin in durdurulmasına. 20.2.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. Danıştay Onikinci Daire Esas No : 2005/5748”

Yapılan görevlendirmenin hukuki dayanağı yoktur Bu nedenle bu işlemin iptali hakkaniyet gereğidir.

Sonuç : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen ve sayın mahkemenizce resen görülecek nedenlerle;

Ankara İli, Gölbaşı …….. İlköğretim Okulu Müdürlüğüne S. Y.’in görevlendirilmesine ilişkin, Davalı idarenin; 21/06/2010 tarihli, 52997 sayılı, idari işleminin iptaline karar verilmesini ve işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesini, yargılama vekalet ve sair tüm giderlerin davalı üzerinde bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.30/06/2010

Ekler

1- Vekaletname

2- İptali istenen işlem- görevlendirme

3- Müvekkilimin görevlendirme talebini içerir yazı

4- Emsal mahkeme kararları

Davacı vekili

Av. Nihat Kılıç

http://www.eysen.org/haberler.php?haber=11

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir