Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / 4/B Çalışanları Mesai Ücreti Alacak

4/B Çalışanları Mesai Ücreti Alacak

Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk İmar Sen olarak açtığımız dava sonuçlandı. Danıştay 12.Dairesinin verdiği karara göre bundan böyle fazla mesai yapan ve tatil günlerinde çalıştırılan 4B’li Kamu çalışanları fazla mesai ücreti alacaktır. Danıştay 12.Dairesi daha önce 4B’lilerin tek taraflı sözleşmelerinin fesih edilemeyeceğine dair kararı pekiştirdi.

Türkiye Kamu-Sen’in bu yeni kazanımı 4B’li çalışanların yüzünü güldürecektir.

Bu kazanım bütün iş kollarında çalışan 4B’liler için geçerlidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Kamu-Sen

İstanbul İl Başkanı

Yrd. Doç.Dr. M.Hanefi BOSTAN

İLGİLİ MAHKEME KARARI

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2008/285

Karar No : 2010/426

Davacı_________________ 1 Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri

Sendikası(Türk İmar- Sen)

Vekili__________________ : Av. İlhan Kara, Dr. Mediha Eldem Sok. No:85 – Kocatepe

ANKARA

Karşı Taraf_____________ : 1. T.C. Başbakanlık / ANKARA

2. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü / ANKARA

İsteğin Özeti___________ : Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Yasa’nın

4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele yönelik 2008 yılı hizmet sözleşmesinin çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ayrıca, ilgili kendisine verilen işleri bitirene kadar, normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır. Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez.” ibaresi ve 8. maddesinin (b) bendinde yer verilen “Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.” ibaresi ile hizmet sözleşmesine dayanak teşkil eden “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar(a)” dair 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9.2.1979 – 7/17150 sayılı kararla değişik 13. maddesinin 3. paragrafında yer alan “Bu karar esaslarına göre çalıştınîacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar, çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır.” ibaresi ve 4. paragrafında yer verilen “Sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” ibaresinin iptali istenilmektedir.

Başbakanlığın Savunmasının Özeti: Sözleşmeli personel istihdamının temelini oluşturan hukuki ilişkinin sözleşme rejimine dayandığı, sözleşme rejiminin karşılıklı irade beyanı üzerine kurgulanmış olması nedeniyle davaya konu olan madde hükümlerinin iptali talebinin hukuki dayanağının bulunmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Savunmasının Özeti: Sözleşmeli personel statüsünün memuriyet statüsünden farklı olduğu, memurlar gibi değerlendirilemeyeceği, tip hizmet sözleşmesinin belirlenmesinde idarelerinin takdir hakkının bulunmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Bahri Bayram

Düşüncesi______________ \ Dava konusu edilen düzenlemelerde(esaslarda ve hizmet

sözleşmesinde) yer verilen “herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresine ilişkin kısım ile hizmet

sözleşmesinde yer verilen “Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebeo göstermeksizin

sözleşmeyi feshedebilir.” ibaresinin iptali gerektiği düşünülmektedir,

Danıştay Savcısı________ : Yaşar Uğurlu

Düşüncesi______________ : Dava; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde, 657sayılı

Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele yönelik 2008 yılı

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2008/285 Karar No : 2010/426

hizmet sözleşmesinin çalışma şartlarına ilişkin 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ayrıca, ilgili kendisine verilen işleri bitirene kadar, normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır. Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresi ve 8. maddesinin (b) bendinde yer verilen “Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.” ibaresi ile hizmet sözleşmesine dayanak teşkil eden “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar(a)” dair 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9.2.1979 – 7/17150 sayılı kararıyla değişik 13. maddesinin 3. paragrafında yer alan “Bu karar esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar, çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır.” ibaresi ve 4. paragrafında yer verilen “Sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasa’nın 18.maddesinde; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.” hükmü öngörülmüş olup, 55.maddesinde, “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. (Değişik 3.10.2001-4709/21 md.) Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur.” hükmü getirilmiştir.

Ayrıca 657 sayılı Yasa’nın 99. maddesinde; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.” Aynı Yasanın 178.maddesinde ise; A) 99 ve 100.maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında; a) salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince), b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bîr gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir. Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.” hükme bağlanmıştır”

T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2008/285 Karar No -.2010/426

Açıklanan hüküm karşısında davalı kurumda sözleşmeli personele yönelik olarak düzenlenen hizmet sözleşmesinin dava konusu edilen kısımlarının üst hukuk normları dikkate alınmadan düzenlendiği anlaşıldığından, yapılan düzenlemelerde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu düzenlemelerin iptalinin gerekeceği düşünülmektedir.

Açıklanan nedenlerle; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Yasa’nın 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele yönelik 2008 yılı hizmet sözleşmesine dayanak teşkil eden Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13. maddesinin 3. paragrafında yer verilen “Bu karar esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar, çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır.” düzenlemesi ile 2008 yılı hizmet sözleşmesinin 3. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan(benzer ibare) “Ayrıca, ilgili kendisine verilen işleri bitirene kadar, normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır.” düzenlemesi bakımından davanın reddine, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13. maddesinin 4. paragrafında yer verilen “Sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.” düzenlemesi ve 2008 yılı hizmet sözleşmesinin 3. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan(benzer ibare) “Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez.” düzenlemesi ile 2008 yılı hizmet sözleşmesinin 8. maddesinin (b) bendinde yer verilen “Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.” düzenlemesinin iptaline, dava kısmen iptal kısmen retle sonuçlandığından, davadaki haklılık oranına göre aşağıda dökümü yapılan 149.70 TL yargılama giderinin yarısı olan 74,85 TL’nin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, 74,85 TL’lik kısmının ise davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca 1000 TL tutarındaki avukatlık ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, 2.2.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye

A. Çetin Zeynep Erkan Mevlüt

ZÖNGÜR KAVLAK CANTEKİN ÇETİNKAYA ERGANİ

Yargılama Giderleri:

21.40 TL

28.90 TL

22.90 TL

76.50 TL

149.70 TL

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir