Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / BİR HUKUK ZAFERİ DE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İÇİN…

BİR HUKUK ZAFERİ DE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İÇİN…

Müjdeli Haberlerimiz Devam Ediyor…Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nın 14/06/2010 tarih ve 29773 sayılı talimatı gereğince uygulamaya konulan 2010 Yaz Tatili Dönemi Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun hukuka aykırı hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açmıştık. Danıştay 2. Dairesi Sağlık Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başlıklı 4.bölümde yer alan “ Göreve başlama tarihine göre 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle en az bir yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olan” ibaresinin yürütmesini durdurmuştur. Buna göre artık sağlık özrünü belgeleyen sözleşmeli öğretmenlerimiz 1(bir) yıllık çalışma süresini tamamlama koşulu aranmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir. Kılavuzun sözleşmeli öğretmenlerimizi mağdur ettiğini düşündüğümüz diğer hükümlerinin iptaline yönelik hukuki girişimlerimiz sürecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yüksel ADIBELLİ
Genel Başkan

T.C.
DAN IŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2010/3863

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen : Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası

Vekilleri

: Av.Tansu Batur-Av.Jale Kural-Av.Burak Sabuncu

Meşrutiyet Cd. No:3/17 – Kızılay / ANKARA

Davalılar

: 1-Başbakanlık – ANKARA

2-Milli Eğitim Bakanlığı – ANKARA

\

Davacı

İsteğin Özeti

Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun Başvuruda Bulunacakların

Dikkat Edeceği Hususlar başlıklı 2. maddesinde yer alan “göreve başlama tarihi itibariyle 31

Ağustos 2010 tarihine kadar fiilen bir yıllık çalışma süresini tamamlayan veya tamamlayacak

olanlar” ibaresinin, Genel Açıklamalar başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının, Sağlık Durumu Özrüne

Bağlı Yer Değiştirme başlıklı 4. maddesinde yer alan “Göreve başlama tarihine göre 31 Ağustos

2010 tarihi itibariyle en az bir yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olan” ibaresinin,

Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlerle Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 6. maddesinin 1.

fıkrasının ve 28.6.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6.6.1978 tarih ve 7/

15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar’ın (29.3.2009 günlü, 27184 sayıl: Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle getirilen)

Ek 3. maddesinin b fıkrasında yer alan “vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması”

ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi

Düşüncesi

Yer Değiştirme Kılavuzu’nun 4. maddesinin ve 2., 3.1. maddelerinin sağlık durumu özrü yönünden

yürütülmesinin durdurulması isteminin kabulü, diğer düzenlemeler yönünden ise istemin reddi

gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı

Düşüncesi

sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği

anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce davalı idarelerin birinci savunmalarının geldiği

görülerek işin gereği yeniden düşünüldü:

Dava; Davacı Sendika tarafından, 2010 yılı Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna

Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun Başvuruda Bulunacakların Dikkat Edeceği Hususlar başlıklı 2.

maddesinde yer alan göreve başlama tarihi itibariyle 31 Ağustos 2010 tarihine kadar fiilen bir yıllık

çalışma süresini tamamlayan veya tamamlayacak olanlar” ibaresinin, Genel Açıklamalar başlıklı 3.

maddesinin 1. fıkrasının, Sağlık Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme başlıklı 4. maddesinde yer

alan Göreve başlama tarihine göre 31 Ağustos

Sendika

tarafından,

2010

yılı

Sözleşmeli

: Hasan Delice

\ 2010 yılı Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı

: Ahmet Çobanoğlu

:_ Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2010/3863

2010 tarihi itibariyle en az bir yıllık çalışma süresini tamamlayan/tamamlayacak olan” ibaresinin,

Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlerle Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 6. maddesinin 1.

fıkrasının ve 28.6.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6.6.1978 tarih ve 7/

15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar’ın Ek 3. maddesinin b fıkrasında yer alan “vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl

çalışmış olması” ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır.

28.6.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6.6.1978 tarih ve 7/15754

sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar’ın (29.3.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle eklenen) Ek

3. maddesi: “Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca

gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz

sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu

birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde

fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş

pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan

veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla

yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli

olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon

bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi

ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının

tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine

getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları

içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan

personelin kurum içi yer değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.” kuralını

taşımaktadır.

Yukarıda yazılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar’ın Ek 3/b maddesinde, sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı

kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için maddede aranılan diğer şartlar yanında vizeli

olduğu birimde fiilen en az -bir yıl çalışmış olması koşulu arandığı halde, anılan düzenlemenin Ek

3/c maddesinde sözleşmeli personelin “sağlık nedenine bağlı” kurum içi yer değişikliği talebinde

bulunabilmesi için herhangi bir çalışma süresi şartı aranmamıştır.

T.C.
DAN IŞTAY
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2010/3863

Bu nedenle, dava konusu 2010 yılı Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı

Yer Değiştirme Kılavuzu’nun 1. maddesi 1.4. fıkrasında dayanağı mevzuat arasında gösterilen

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemeye uygun olması gerektiğinden, söz

konusu Kılavuzun; Başvuruda Bulunacakların Dikkat Edeceği Hususlar başlıklı 2. maddesindeki

uyuşmazlık konusu ibarede, Genel Açıklamalar başlıklı 3. maddesi 1. fıkrasında ve Sağlık Durumu

Özrüne Bağlı Yer Değiştirme başlıklı 4. maddesinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esaslar’ın Ek 3/c maddesine aykırı biçimde sözleşmeli öğretmenlerin sağlık durumu özründen

dolayı yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için göreve başlama tarihi itibariyle fiilen bir yıllık

çalışmış olma şartına tabi tutulmalarında hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3/b maddesinde

yer alan “vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması” ibaresi ile 2010 yılı Sözleşmeli

Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun 2., 3.1. maddeleri (sağlık

durumu özrü hariç diğer düzenlemeler yönünden) ile 6.1. maddesine yönelik olarak ise hukuka

aykırılık görülmediğinden olayda 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı

Yasayla değişik 27/2. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2010 yılı Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer

Değiştirme Kılavuzu’nun “Sağlık Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme” başlıklı 4. maddesinde

yer alan “Göreve başlama tarihine göre 31 Ağustos 2010 tarihi itibariyle en az bir yıllık çalışma

süresini tamamlayan/tamamlayacak olan” ibaresi ile Başvuruda Bulunacakların Dikkat Edeceği

Hususlar başlıklı 2. maddesinde yer alan “göreve başlama tarihi itibariyle 31 Ağustos 2010 tarihine

kadar fiilen bir yıllık çalışma süresini tamamlayan veya tamamlayacak olanlar” ibaresinin ve Genel

Açıklamalar başlıklı 3.1. maddesinin sağlık özrünü de kapsaması ve bu haliyle dayanağı olan 7/

15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na aykırı olması nedeniyle sağlık durumu özrü yönünden,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmiş

olduğundan, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

ilişkin Esasların Ek 3/b maddesinde yer alan “vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış

olması” ibaresi ile anılan Kılavuzun 2. ve 3.1. maddelerindeki buna paralel düzenlemeler (sağlık

durumu özrü hariç diğer düzenlemeler yönünden) ve 6.1. maddesindeki düzenleme yönünden ise

yürütmenin durdurulması isteminin reddine 19.10.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir