Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / Rotasyona Uğrayan Okul Müdürleri MEB’e Tazminat Davası Açıyor

Rotasyona Uğrayan Okul Müdürleri MEB’e Tazminat Davası Açıyor

Sendikamıza başvurup hukuki yardım talebinde bulunan ve çeşitli illerden ulaşan bilgilere göre binlerce okul müdürü MEB aleyhinde manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Kanunsuz ve haksız olarak Rotasyon (Zorunlu Yer Değişikliği) işlemine tabi tutulan yaklaşık 15 bin okul müdürü Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalcın aleyhinde MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇIYOR. İstanbul’daki okul müdürleri ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız hakkında; münhal olan okulları ilan etmemesi ve bazı okullara keyfi olarak açık ilan etmeden okul müdürü ataması yapmasından dolayı üçüncü bir manevi tazminat davası daha açıyor.

Rotasyona tabi Okul müdürlerinin manevi tazminat açmaları için birçok neden bulunmaktadır. Bu nedenlerden bir kaçını şöyle sıralamışlardır:

· Rotasyon ile ilgili Yönetmelik, 13.08.2009 tarihli resmi gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla 5 yıllık sürenin de Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih esas alınarak hesaplanması gerekmektedir. Bu bağlamda, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 13.08.2009 tarihinden itibaren 5 yılı dolduranların zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması gerekmekte iken, bu sürenin yanlış hesaplanması sebebiyle çok sayıda eğitim kurumu müdürünün mağduriyeti söz konusu olmaktadır. Uygulama hukuksuzdur. Çünkü rotasyonun dayandırıldığı ilgili yönetmeliğin yürürlükle ilgili 35. maddesinde “Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer” denilmektedir. Ancak bu yönetmeliğin yürürlük maddesi yönetmelik değiştirilmeden bir yazıyla geriye rucü ettirilmektedir. Yasa ve yönetmelikle sağlanan kazanılmış haklar, genelge ve yazılı emirlerle geri alınamayacağı, alındığı takdirde hukukun ihlal edileceği açıktır. Yine hiç bir kanun ve yönetmelik maddesinin geriye dönük uygulanamayacağı hususu hukuki bir kural olup, uygulanması durumunda hukuka aykırılık teşkil edeceği ortadadır. Bu nedenle zorunlu okul müdürü atamalarının 13.08.2014 tarihinde başlaması gerekmektedir.

· Rotasyon uygulamasında tercihlerine atanamayanlar bilgisayar kurası ile atanacaktır. Bilgisayar kurası şaibeye açıktır, objektiflikten uzaktır, hakkaniyete aykırıdır. Okul müdürlerinin bilgisayar kurası ile atanması kariyer ve liyakat ilkelerinin çiğnenmesi anlamına da gelmektedir. Bugün okul müdürlerine yapılan haksızlık, yarın öğretmenlere ve diğer idarecilere yapılacaktır.

· Rotasyon; isteğe bağlı bir tayin olmayıp, Yönetmeliğin 22. maddesi gereği resen yapılan bir işlemdir. Hal böyle iken rotasyona tabi müdürlerin isteğe bağlı atama kapsamında değerlendirilmesi, kazanılmış haklarının gaspı anlamını taşımaktadır.

· Dava konusu işlemin 2. maddesinde yer alan “Zorunlu yer değiştirmeler il içinde yapılacaktır” ibaresinin uygulanması, kazanılmış haklara saygı ilkesine aykırı olarak haksızlığa yol açmaktadır. Yıllarca il merkezinde görev yapmış bir müdür, bu hükümde yer alan “il içinde” ibaresi nedeniyle bilgisayar kurası sonucu, isteği dışında aynı ilin ücra bir ilçesine atanmak durumunda kalacaktır. Bu durum kazanılmış haklara saygı ve hukuki güvenlik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca, yer değişikliğinin uygulanmasında bir geçiş süreci öngörülmediğinden, eş durumu, çocukların eğitimi, ikametgâh değişikliği vb. nedenlerle aile bütünlüğünün bozulması gündeme gelecektir.

· Genelgedeki düzenlemeler nedeniyle zorunlu yer değişikliklerinde Yönetmeliğin 7. ve 8. maddesi hükümlerinin uygulanması halinde, kazanılmış haklara saygı ve hukuki güvenlik ilkeleri çiğnenmiş olacaktır. Anadolu Liselerinde, Endüstri Meslek Liselerinde yıllardır müdürlük yapan bir yönetici, bu uygulama sebebiyle kazanılmış hakkını kaybedecektir. Daha önceki yıllarda yürürlükte olan Yönetmeliklere göre motor bölümü olmayan bir teknik okulda müdürlük yapan bir yöneticiden, dayatmacı bir zihniyetle, rotasyon kapsamında sadece motor bölümü olan bir okula yer değiştirme yapması istenmektedir. Oysaki rotasyon uygulaması isteğe bağlı bir atama değildir.

· Milli Eğitim Bakanlığı, 5 yıllık süre hesabında müdürlerin aleyhine uygulama getirmektedir. Çalışılan eğitim kurumunun fiilen değişmemesine karşılık, adının, fiziki yapısının vs. değişmesine ya da dönüşme ya da birleşme hallerine bağlı olarak atama kararnamelerinin yenilenmesi halinde, kararnamenin yenilendiği tarih değil, kuruma ilk defa atandığı tarih dikkate alınarak, o kurumda fiilen geçirilen süreye bakılmakta iken; diğer yandan geçici olarak görevlendirilen ya da yargı kararı ile alındıkları göreve iade edilenler açısından, geçici görevlendirme ya da yargılama öncesi hizmet süreleri hesaba katılarak, fiilen aynı kurumda çalışmış olma şartı aranmamaktadır. Bu uygulama ise eşitlik ilkesine aykırıdır.

· MEB bir taraftan rotasyonun uygulanması için bazı illerde rotasyona tabi olacak okul müdürlüklerini münhal (açık) ilan ederken beri taraftan da açık ilan edilen bazı okulları zorunlu yer değiştirmenin kapsamı dışına almıştır. Nitekim İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 09.07.2010 tarihinde münhal ilan ettiği Üsküdar İlçesi Beylerbeyi Sabancı Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsünün müdürlüğü kadrosunu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği 22.07.2010 tarihli ve 78553 sayılı yazılarıyla Bakanlık emri gereği açık ilan etmekten vazgeçmiştir.

· Yine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Rotasyonla ilgili müracaat süresinin dolmasına rağmen İstanbul’da münhal olduğu halde ilan edilen listede açık gösterilmeyen okullar bulunmaktadır. Nitekim Kadıköy ilçesi Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğüne 76. Maddeye göre yapılan müdür atamasını İdari mahkeme 29 Nisan 2010 tarihinde iptal etmesine rağmen bu okul hala İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün münhal ilan ettiği okullar içerisinde yer almamaktadır. Yine Üsküdar İlçesi İ.Hakkı Konyalı İ.Ö Okuluna 2006 yılında müdür yardımcısı olarak atanan bir sendikanın şube yönetim kurulu üyesi, daha sonra 76. madde göre Deniz-İş İ.Ö Okuluna müdür olarak atanmış ve bilahare ataması mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. Ancak aynı kişi, açık ilan edilmeden Üsküdar İlçesinin en iyi okullarından biri olan Belma Güde İ.Ö Okuluna bir hafta önce müdür olarak atanmıştır.

Binlerce okul müdürü bu ve buna benzer nedenler dolayısıyla haklarını gasp eden Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, MEB Personel Genel Müdürü Necmettin Yalcın ve İl Milli Eğitim Müdürleri aleyhinde ayrı ayrı 8000 ila 36000 TL arasında şahsi MANEVİ TAZMİNAT DAVASI açacaklarını ifade ettiler.

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir