Anasayfa / Sendikal Haberler / 2009 Yılı Eğitim İş Kolunda Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları

2009 Yılı Eğitim İş Kolunda Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları

02.04.2009
2009 Yılı Eğitim İş Kolunda Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları Hakkında Bakanlık Yazısı
Milli Eğitim Bakanlığı 2009 yılı yetkili sendika belirleme çalışmalarına ilişkin gerekli yazıyı valiliklere gönderdi.

Sendikalı personel tespit formu ek-1

Sendikalı personel tespit formu ek-1

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.05.94/ …/04/2009
Konu : Yetkili sendika belirleme çalışmaları

İlgi: a) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

b) Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17/09/2004 tarihli ve B.08.0. PGM.O. 23.01.05.94-3231/71879 (2004/73) sayılı Genelgesi

Bilindiği üzere, ilgi (a) Kanunun değişik 30´uncu maddesinin (a) bendinde Kurumlarınca yapılacak tespit; Tespite ilişkin toplantıya kurumun iş veren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantıya her yıl 15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içersinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.

Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin 15 Mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendika la rca Mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir. hükmüne yer verilmiştir.

2009 yılı yetkili sendika belirleme çalışmaları konusunda, ilgi (a) Kanunun yukarıda belirtilen hükmü ve ilgi (b) Genelgede yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır:

1. Okul ve kurum müdürlüklerince (il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri dahil) 15 Mayıs 2009 maaş bordrosuna ait Tevkifat Listeleri mal müdürlükleri/saymanlıklardan almarak, bu Tevkifat Listelerine göre Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formu EK-1 doldurulacak ve varsa sendika yetkililerine de imzalatarak en geç 15 Mayıs 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar ilçe/merkez ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Okul ve kurum müdürlüklerinde sendikalı personel bulunmaması halinde yine Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formu EK-1 doldurularak ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecek ve doldurulan EK-1 formun bir örneği de personelin görebileceği öğretmenler odası ve benzeri yerlere asılacaktır.

2. İlçe millî eğitim müdürlükleri (merkez ilçe dahil), okul ve kurum müdürlüklerinden gelen
Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formu EK-1 ´leri İlçe Sendikalı Personel Tespit Formu EK-2´ye dönüştürecek ve varsa sendikaların ilçe temsilcilerinin de imzasını alarak en geç 18 Mayıs 2009 Pazartesi günü mesai bitimine kadar il millî eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3. İl millî eğitim müdürlükleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinden gelen İlçe Sendikalı
Personel Tespit Formu EK-2´leri 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30´UNCU MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU EK-3´c dönüştürecekler ve sendikaların il şube yetkilisi (yoksa il temsilcileri) ile toplantı yaparak tutanak imza altına alınacak ve bir nüshası toplantıya katılan sendika yetkilisine/ temsilcisine verilecektir.

Diğer taraftan, il milli eğitim müdürlükleri EK-4 formu 4688 sayılı Kanunun 18´inci maddesine göre aylıksız izne ayrılan sendikalı personel tespit formu dolduracaktır (Aylıksız izne ayrılan personel olmasa da bu form doldurulacaktır).

4. İl millî eğitim müdürlüklerince imzalanan EK-3 ve Ek-4 Formları en geç 22 Mayıs 2009
Cuma günü mesai bitimine kadar 0 312 425 23 59 numaralı faksa gönderilecek ve EK-3 ve Ek-4 Formları en kısa zamanda Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanlığına iletilecektir.

5. İl Millî Eğitim müdürlüğünde sendika temsilcileri ile yapılan toplantıda; sendika temsilcilerinin şerh yazarak imzalamaları halinde, ayrı bir kağıda yazılan bu şerhlerin bir örneği imzalanan EK-3 Form ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir. Ayrıca, somut bilgi ve belgeye dayalı şerhler ilgi (a) Kanun ilgi, (b) Genelge ve bu yazı çerçevesinde incelettirilecek, varsa sorumlular hakkında işlem yapılacaktır. Bu inceleme sonucu şerh yazan sendikaya (şube veya temsilciliğine) ve Personel Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

6. Sözü edilen formları Tefkifat Listelerine uygun olarak doldurmayan okul ve kurum müdürleri hakkında gerçeğe aykırı belge düzenlemekten soruşturma açılacaktır.

7. Ayrıca okul ve kurum müdürleri;

a) Sendikadan istifa, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olacağından, istifa edenin bu süre içinde maaş alması hâlinde maaşından sendika kesintisi yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 4´üncü maddesi (B) bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel (öğretmenler dahil) sendika üyesi olabilecektir. Bunlarda adaylık ve deneme süresi aranmaması,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu´nun 4´üncii maddesi (O bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel sendika üyesi yapılmaması.

ç) Aday Devlet memurları (öğretmenler dahil) sendika üyesi yapılmaması,

d) Avnı anda iki sendika üyesi olunmasına imkan verilmemesi,

e) Kadrolu personel (6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4´üncü maddesi (B) bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel (öğretmenler dahili) sayısı 100 ve daha fazla olan okul ve kurum yöneticileri ile yönetici yardımcılarının sendika üyesi yapılmaması,

f) Her ay Tefkifat Listesinin bir örneğinin ilgili sendikaya gönderilmesi,

e) Her av Tefkifat Listesinin bir örneğinin herkesin görebileceği yerde ilan edilmesi

gibi hususlara da dikkat edeceklerdir.

8. Tereddüde düşülen konular da Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanlığı Sendikalar Şubesinin 0 312 413 15 63 numaralı telefonundan (Şb.Md. Mustafa KAPTAN) bilgi alınabilecektir

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Necmettin YALÇIN
Bakan a.
Genel Müdür

EK:
Form (4 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
Bilgi:81 İl Valiliğine Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalara

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir