Anasayfa / Sendikal Haberler / 4/C ÇALIŞANLARININ SENDİKALI OLMASI ENGELLENEMEZ

4/C ÇALIŞANLARININ SENDİKALI OLMASI ENGELLENEMEZ

657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında görev yapan personelin sendikalara üye olabilmeleri adına Danıştay’da yargı sürecini başlatmış bulunmaktayız.

Milli Eğitim Bakanlığının 01.04.2009 tarih, 898/31385 sayılı “Yetkili sendika belirleme çalışmaları” konulu yazısında yer alan 7. madde (c) bendi “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi (C) bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel sendika üyesi yapılmaması” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptalini talep ettik.

Umuyoruz çıkacak olan olumlu karar ile Anayasamızda düzenlenen “sendikalara üye olabilme” hakkının geçici personele de verilmesi hususunda çok önemli bir adım atılmış olacaktır.

Kaynak: Türk Eğitim-Sen

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

DAVACI : Türk Eğitim-Sen
(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)
VEKİLİ : Av. Hatice AKALAN-Av. Ömer SARPDAĞ
Av. Hilal Kezban DÜZGÜN
Konur Sok. 54/9 Bakanlıklar/ANKARA
DAVALI : 1) Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA

T. KONUSU : Davalı idarenin internet sitesinde yayınlamak suretiyle 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında görev yapan personelin sendika üyesi olamayacaklarına dair tesis ettiği 01.04.2009 tarih, 898/31385 sayılı “Yetkili sendika belirleme çalışmaları” konulu yazısında yer alan 7. madde (c) bendi “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi (C) bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel sendika üyesi yapılmaması” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali taleplerinden ibarettir.
ÖĞRENME TARİHİ : 01.04.2009

AÇIKLAMALAR : 1) Dava konusu işlem ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin sendika üyesi olamayacakları belirtilmiştir. Dava konusu ibarelerin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptalinin hakkaniyet gereği olacağı kanaatindeyiz. Şöyle ki;
2) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun “Amaç” başlıklı 1. maddesi;” Bu Kanunun amacı, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları sendika ve konfederasyonların kuruluşu, organları, yetkileri ve faaliyetleri ile sendika ve konfederasyonlarda görev alacak kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yürütülecek toplu görüşmelere ilişkin esasları düzenlemektir.” Şeklinde düzenlenmiştir.
Aynı Kanunun “Kapsam” başlıklı 2. maddesi ise ; “Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.” Şeklindedir. 4688 sayılı Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesi ise; “ a) Kamu Görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya söz¬leş¬me¬li per¬so¬nel po¬zis¬yo¬nun¬da çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini” ifade edeceği belirtilmiştir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4. maddesi;” Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.
A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.
B) Sözleşmeli Personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36ncı maddenin II- Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.) Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin; mütercimlerin; tercümanların; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatların, (…)1 kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. (Ek fıkra : 5.7.1991- KHK 433/1 md.; mülga: 27.12.1991- KHK 475/11 md.)
C) Geçici Personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.
D) İşçiler: (Değişik: 22.8.1973- KHK 7/1 md.) (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” Hükmünü içermektedir.
4) Yukarıda bahsi geçen maddeler doğrultusunda 657 sayılı Kanunun 4/C maddesinde tanımlanan geçici personelin sendikalara üye olamayacaklarına dair herhangi bir hukuk kuralı mevcut değildir. 4688 sayılı Yasada hangi kamu görevlilerinin yasa kapsamında olduğu açıkça belirlenmiştir. 4688 sayılı yasanın 2. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla 657 sayılı Yasanın 4. maddesindeki işçiler dışında yer alan memur, sözleşmeli personel ve geçici personelin de 4688 sayılı Yasa kapsamında yer aldığı ortaya çıkmaktadır.
5) Normlar Hiyerarşisine göre bir hukuk düzeninde mevcut olan normlar belirli bir hiyerarşi içerisinde bulunur ve hiçbir norm kendi üstündeki norma aykırı olamaz. Davalı idare dava konusu işlemle Kanunlar ile düzenlenen hükümlere aykırı düzenleme tesis ederek normlar hiyerarşisini hiçe saymıştır.
6) Anayasamız tarafından da korunan sendikalara üye olabilme hakkının dava konusu işlem ile göz ardı edilmesi hiçbir hukuk kuralı ile izah edilemez. 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca mağduriyetlere sebep olan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptal edilmesinin gerektiği kanaatindeyiz. Tüm bunlar bir arada düşünüldüğü zaman iş bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur. Şüphesiz takdir yüce makamınızındır.

HUKUKİ SEBEPLER :Anayasa, İYUK, 657 sayılı DMK ve ilgili tüm yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Dava konusu işlem (01.04.2009 tarih, 898/31385 sayılı “Yetkili sendika belirleme çalışmaları” konulu yazısı)

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve yüksek mahkemenin de re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;
1) Davalı idarenin internet sitesinde yayınlamak suretiyle 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında görev yapan personelin sendika üyesi olamayacaklarına dair tesis ettiği 01.04.2009 tarih, 898/31385 sayılı “Yetkili sendika belirleme çalışmaları” konulu yazısında yer alan 7. madde (c) bendi “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi (C) bendi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel sendika üyesi yapılmaması” ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline,
2) Tüm yargılama harç, masraf ve ücreti vekâletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ile talep ederiz.

15.04.2009
Av. Hatice AKALAN- Av. Ömer SARPDAĞ
Av. Hilal Kezban DÜZGÜN

EK: 1) Onanmış Vekâletname
2) Deliller bölümünde sayılanlar

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir