Anasayfa / Sendikal Haberler / İşçilere bayram hediyesi geliyor

İşçilere bayram hediyesi geliyor

Hükümetin hazırladığı ve Meclis Genel Kurul gündeminde bulunan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarında değişiklik getiren yasa tasarısı, AB Müzakereleri`nin 19`uncu faslının açılmasının önündeki en büyük engeli teşkil ediyor….Hükümetin hazırladığı ve Meclis Genel Kurul gündeminde bulunan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarında değişiklik getiren yasa tasarısı, AB Müzakereleri`nin 19`uncu faslının açılmasının önündeki en büyük engeli teşkil ediyor. AB`nin önemsediği tasarının kabul edilmesini hükümet bu nedenle çok önemsiyor.

Hükümet, `Emek ve Dayanışma Günü` olarak ilan ettiği 1 Mayıs`ı tam gün tatil ederek işçilere gösterdiği jestin ikincisini, 2821 ve 2822 sayılı sendikal yasalarda değişiklik içeren yasa tasarısının kabulü ile yapmaya hazırlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, geçtiğimiz aylarda Brüksel`de, AB Müzakereleri`nin 19`uncu faslın açılmasının şartı sayan AB Komisyonu`nun Genişlemeden Sorumlu üyelerine yasa tasarısı ile getirilen yenilikleri anlattı. AB yetkilileri de düzenlemeleri kendi ülkelerindeki çalışma hayatına ilişkin kriterlere uyum yönüyle incelediler. 5 maddelik yenilik istediler.

İŞYERİ BARAJI DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre düzeltilmesi istenilen maddelerin ilkini; işkolunda ve işyerinde ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi yetkisi alınması konusundaki baraj oluşturdu. Uygulamada, bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmesi için aynı işkolunda çalışanlarının yüzde 10`unda örgütlü olması şartı bulunuyordu. Üç işçi sendikası, bu oranın tamamen kaldırılmasını istedi.

Sendikanın işkolunda örgütlü olduğunun tespitine ilişkin tartışmalar yaşandı. Çözüm olarak `Belçika Modeli` üzerinde duruldu. Belçika`da 50 bin üyeye sahip konfederasyona bağlı sendikalar aynı işkolunda toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili oluyorlar. Bu modelin Türkiye`ye uyumu görülünce işçi sendikalarınca da kabul edildi. Böylece tasarıyla, bir işkolunda toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olmak için Ekonomik Sosyal Konsey`e (ESK) ya da en az 80 bin üyeli bir konfederasyona üye olma şartı getirildi. Bu şekilde işkolunda yüzde 10 barajı aranmadan toplu iş sözleşmesi hakkı alınmış oldu.

AB, sendikanın bir işyerinde toplu iş sözleşmesi yapabilme yetkisi alabilmesi için işyerinde çalışanların tamamının yüzde 50`sinin bir fazlası yani yüzde 50+1 üyesinde örgütlü olmasına ilişkin barajın düşürülmesini de istiyor. Sendikalar bu oranın AB`de olduğu gibi yüzde 30 olmasını öneriyor. Ancak bu öneriye işveren kanadı ciddi direnç gösteriyor. Hükümet de getirdiği tasarıda bu maddede değişiklik yapmadı.

NOTER ŞARTI KALDIRILIYOR

İşçinin sendikaya üyeliğinde veya ayrılığında noter şartının olmasında da düzeltme istediyordu. Tasarı ile işçinin sendikaya üye olması ya da sendikadan istifa etmesinde noter devreden çıkarılıyor. Üçüncü kriter grevler üzerindeki yasaklarla ilgiydi. AB ülkelerinde olduğu gibi grev ya da lokavt konusunda esneklik getirilmesi isteniliyor. Şu anki uygulamada Bakanlar Kurulu grevi 60 güne kadar çok rahat erteleyebiliyor. AB ve işçi sendikaları bu konuda esneklik istedi. Hükümet `Bakanlar Kurulunca erteleme kararı almadan önce, grev ya da lokavtın genel sağlığı veya ulusal güvenliği bozucu nitelikte olup olmadığı konusunda önceden sosyal tarafların da temsil ettiği Yüksek Hakem Kurulu`ndan istişari mütalaa isteme zorunluluğu getirilerek, tarafların sürece katılımı sağlanmıştır` ifadesini taşıyan bir madde ekledi.

AB`nin düzeltilmesini istediği 4 ve 5`inci maddelerden birini, işyeri sendikası kurulması ve meslek sendikacılığı, diğerini de memurlarla ilgili toplu iş sözleşmesi hakkı oluşturdu. Bu iki madde konusunda tasarıya herhangi bir şey eklenmedi.

Süreç işte böyle gelişti

TBMM gündeminde bulunan Kanun Teklifi`nin Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) ve AB normlarına uyumlaştırılması çalışmaları 2003`te başladı. Sosyal tarafların ve hükümetin 5 yıl kadar süren görüşmeleri, 26-27 Nisan 2008`de Bursa`daki toplantıda son halini aldı. Kamuoyunda `Bursa Mutabakatı` olarak bilinen çalışma tasarı haline getirilip Bakanlar Kurulu`na sunuldu. Ancak, Bakanlar Kurulu Kanun Tasarısı olarak Meclis`e sevk edilemedi. Bu çalışma daha sonra bir kısım değişikliklerle 20 Mayıs 2008 tarihinde 7 AK Parti Milletvekilinin Kanun Teklifi olarak Meclis`e sunuldu.

Sendikalar ne diyor?

TÜRK-İŞ: SINIRLAMA GELİYOR

Türk-İş Konfederasyonu, sadece işkolu düzeyinde sendikalaşmaya izin verilip, işyeri ve meslek esasına dayalı sendikalaşmanın yasaklanmasının sendikalaşma serbestisini sınırlandırdığı itirazını yapıyor. Sendikaların toplu iş sözleşme yapma haklarının `konfederasyona` üye olma koşuluna bağlanarak engellendiğini öne sürüyor. Sendikaların iç işleyişlerini serbestçe belirleme hakkına sınırlamalar getirildiğine dikkat çeken Türk-İş, güvenceyi sağlayıcı düzenlemeler içermediği için örgütlenme hakkını sınırlandıran engellerin de kaldırılmadığını öne sürüyor.

DİSK: RADYO-TV KURABİLMELİYİZ

DİSK, işyeri barajı için yüzde 3`te 1 oranının yeterli olmasında anlaşma sağlandığını hatırlatarak, işletmeler için sendikaların üyelerinin bulunduğu işyerleri ile sınırlı sözleşmeler yapmasına imkan sağlanmasını istiyor. İşyeri ve işletmeler için yüzde 50`den fazla üyeye sahip olma ölçütünün bulunmasının örtülü baraj niteliğindeki düzenleme olduğunu dile getiriyor. Tasarıya, grev ertelemesinin ikinci kez yapılamayacağına ilişkin bir hükmün konmasını öneriyor. Sendikaların Radyo-TV kurmasının önünün açılması isteniliyor.

HAK-İŞ: MUTABAKAT`IN ARKASINDAYIZ

Hak-İş Konfederasyonu, Bursa`da kabul edilen ve `Bursa Mutabakatı` olarak anılan metnin arkasında olduğunu belirtiyor. Hak-İş, işçinin üç gün içerisinde üyelikten çekilmeyi taraflara bildirmesinde doğacak gecikmelerin sorun çıkarabileceğine dikkat çekiyor. İşyerinde yetkiyi belirleyen yarıdan bir fazla işçinin üyelik şartının da günümüzde işletmelerin geldiği çalışma koşulları ile yeni işyeri tarifleri ve uygulamalar karşısında sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmalarının önünde ciddi bir engel yaratacağını vurguluyor. Buradaki baraj oranının 3`te 1`e düşürülmesini istiyor.

Tasarı ile getirilen yenilikler

İşçilerin sendika üyeliğinde veya istifasında noter şartı aranmayacak.

İş yerinde, yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinin (TİS) bulunması veya yeni dönem yetki prosedürünün başlaması halinde tespit edi lecek işkolu değişikliği, bir sonraki dönem için de geçerli olacak.

Sendika üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması, bir yıllık süreyle sınırlı tutuluyor. Bu sürenin so nunda üyeliğinin sona erdirilmesi öngörülüyor.

Sendikalanıh uluslararası faaliyette bulunabil melerine, temsilcilik açabilmelerine imkan sağla nıyor.

Üyelerin eğitim ile mesleki bilgilerini artırmak için gelirlerinden kullan mak zorunda oldukları yüzde

10`luk oran yüzde 15`e çıkarılıyor.

İşçi ve işveren sendikalarının kura bilecekleri iş kolları yeniden düzenle nerek, 28 olan sayı 19`a düşürülüyor.

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile getirilen yeni likler arasında ise, TİS kapsamında olan bir işyeri veya işyerinin bir bölü münün devrinde hak ve borçları düzenleniyor, koruyucu hükümler öngörülüyor.

YÜZDE 10 BARAJI KALDIRILIYOR

Yetkili sendikanın belirlenmesinde yüzde 10 ba rajı kaldırılıyor. Kurulu bulunduğu iş kolunda fa aliyet gösteren ve en az 80 bin üyeye sahip, işçi konfederasyonu üyesi olan ve TİS yapılacak işye rinde yarıdan fazla çoğunluğu sağlayan sendika nın işyeri için toplu sözleşme yapmasına imkan getiriliyor.

Uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla, çoğunluk tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu`na verilen e-bildirge üzerinden yapılması öngörülüyor.

Resmi Arabuluculuk ihtiyari hale getiriliyor. Böylece, toplu görüşmelerin başlangıcından itibaren , resmi listeden ya da liste dışından ara bulucu belirlenebilmesine imkan sağlanıyor.

İşyerlerinin bir bölümünde grev ve lokavt yasağı bulunan bir işletmede Yüksek Hakem Kurulu`na yapılan müracaat sonucu verilen karar veya taraflar arasında anlaşma sonucu imzalanacak TİS`in, işletmeye dahil tüm işyerlerinde uygulanması öngörülüyor.

Bakanlar Kurulu`nca erteleme kararı alınmadan önce, grev ya da lokavtın genel sağlığı veya ulusal güvenliği bozucu nitelikte olup olmadığı konusunda önceden sosyal tarafların da temsil edildiği Yüksek Hakem Kurulu`ndan istişari mütalaa isteme zorunluluğu getiriliyor. Böylece, tarafların sürece katılımı sağlanmaya çalışılıyor.

Grev gözcüleri için kulübe, çadır, baraka kurma yasağı kaldırılıyor.

29.04.2009

CAHİT SARAÇOĞLU
Yeni Şafak http://www.yenisafak.com.tr

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir