Anasayfa / Sendikal Haberler / Kurum İdari Kurulundan Önemli Kararlar Çıktı

Kurum İdari Kurulundan Önemli Kararlar Çıktı

Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda yetkili olan Türk Sağlık Sen ile Sağlık Bakanlığı arasında 2009 Nisan ayı Kurum İdari Kurul 24.04.2009 tarihinde gerçekleştirildi.
Söz konusu toplantıya sendikamız adına Kurul Başkan Vekili olarak Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ, Kurul üyesi olarak Genel Toplu Pazarlık ve Mevzuat Sekreteri Muhammet BİRİNCİ, Genel Sosyal İşler Sekreteri Leyla POLAT ve sendikamız Avukatı Murat Bahadır iştirak etmişlerdir.

Sağlık Bakanlığını temsilen ise, Kurul Başkanı olarak Müsteşar yardımcısı Uzm. Dr. Turan BUZGAN, Kurul Üyesi olarak Personel Genel Müdür Yardımcısı Recep PEKCİCİ, Tedavi Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Orhan KOÇ, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Zeki KORKUTATA, Sözleşmeli Personel birim sorumlusu Ömer ŞAHİN, Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı yetkilileri katılmışlardır.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Turan BUZGAN, Kurum İdari Kurulun önemine değinerek, gündem maddelerini incelediğini ve çalışanları ilgilendiren önemli taleplere yer verildiğini, Bakanlık olarak işyerlerinde yaşanan birçok sorunu görmelerinin zor olduğunu bu çerçevede dile getirilen hususların çözümü ile Bakanlığın yükünün hafifleyeceğini ve personel memnuniyetinin sendikalar aracılığı ile sağlanacağını ifade etmiştir.

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı söz alarak Kurum İdari Kurula işlerlik kazandırmak için gayret ve çaba gösteren Bakanlık yetkililerine Turan BUZGAN’ın şahsında teşekkür ederek, önceki yıllarda KİK toplantılarında alınan kararlardan, Lisans Tamamlama hakkı ile ilgili çalışmaların tamamlanarak Bakanlık makamına sunulması, tabip dışı sağlık personelinin döner sermaye tavan oranlarının ve nöbet ücretlerinin arttırılması, mesai saatlerinin 8 saate düşürülmesi yönünde Tam Gün Yasa Tasarısına ilave edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir.

Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda; öncelikle 2008 Ekim ayında alınan Kurum İdari Kurul Kararları değerlendirilmiş olup, ardından 2009 Nisan ayı gündemine geçilmiştir.

KURUM İDARİ KURULDA ALINAN KARARLAR

A-DÖNER SERMAYE MEVZUATINDA YAPILACAK DÜZENLEMELER

1-Döner sermaye gelirlerinin emekli aylığına yansıtılması için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 15. maddesinde değişiklik yapılmak üzere yasal düzenleme yapılacaktır.

2-657 sayılı DMK’nın 4/c maddesine tabi geçici personel ile vekil ebe ve hemşirelere döner sermaye ek ödemesi yapılması için ilgili mevzuatlarda düzenleme yapılması hususu benimsenmiş olup, yasal düzenleme Maliye Bakanlığınca çıkarılacak torba yasaya eklenecektir.

3-Özellik arz eden riskli birimlerin yeniden belirlenmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

4-Toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan personelin döner sermaye oranlarının 375 sayılı KHK hükümlerince ödenen ek ödeme oranlarının üzerinde olacak şekilde yükseltilmesi ve birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar arasındaki döner sermaye ek ödeme farklılığının giderilmesi Tam Gün Yasa Tasarısında merkez payın arttırılması sureti ile sağlanacaktır.

5-İdari ve mali sorumluluğu bulunan taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevini yürüten personelin döner sermaye ek ödemesine esas alınan hizmet alanı kadro unvan katsayısının %10 oranında arttırılması yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması için çalışma yapılacaktır.

6- Aynı hizmet sınıfı dahilinde ve aynı ek göstergeye sahip personelin döner sermaye hizmet alanı kadro unvan katsayısı farklılığının kurum ve kuruluşlar için farklı şekilde düzenlenmek sureti ile giderilmesi hususunda gerekli çalışma başlatılacaktır.

B-SÖZLEŞMELİ PERSONELLERLE İLGİLİ YAPILACAK DÜZENLEMELER

1- 4924 sayılı Kanuna ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personellerin statü farklılığının ortadan kaldırılarak aynı yasa çerçevesinde belli bir süre görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilerek atamalarının rotasyon usulü ile yapılması yönünde gerekli düzenlemenin yapılması hususunda sendikamızla koordineli bir şekilde yasa taslağı hazırlanacaktır.

2-2008 yılında yapılan toplu görüşmelerde alınan karar doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığınca Sağlık Bakanlığına gönderilen 18.11.2008 tarih 21874 sayılı yazı göz önüne alınarak, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin eş durumu ve diğer mazeretler nedeni ile tayin hakları hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen personele verilen haklar paralelinde yönetmelik değişikliği yapılacaktır.

3-Sözleşmeli personelin SHS sınıfında bulunan bir üst öğrenim programından mezun olması halinde sözleşme ücretinin en son öğrenim durumuna göre belirlenmesi yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına olumsuz bakan Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bir kez daha görüşülecektir.

4-657 sayılı DMK’nın 4/b maddesine tabi sözleşmeli personelin bir aydan fazla süren sertifikasyon kurslarına katılabilmeleri yönünde gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

5-657 sayılı DMK’nın 4/b maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli radyoloji personelinin 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde fiili hizmet zammı süresinden faydalandırılması yönünde işlem tesis edilmesi için bakanlık teşkilatları bir genelge ile bilgilendirilecektir.

C-112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ İLE İLGİLİ YAPILACAK DÜZENLEMELER

1- 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personelin iaşelerinin kurumca karşılanacağına dair yönetmelik hükmüne aykırı hareket eden kurum idarecileri Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir yazı ile uyarılacaktır.

2- 112 acil sağlık hizmetleri kapsamı dışında bulunan hasta nakil ambulansları Valiliklerce (B) tipi ambulans kapsamına alınarak kasko hizmetinden faydalandırılacaktır.

3- Asli görevinin yanında sürekli ambulans şoförlüğü yapan 657 sayılı DMK’nın 4/b maddesine tabi sözleşmeli ve kadrolu personele aldıkları aylık ücretlerinin %10’u tutarında ilave ücret ödenmesi hususunda döner sermaye yönetmeliğinde düzenleme yapılacaktır.

D-NAKLEN ATAMA VE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İLE İLGİLİ YAPILACAK DÜZENLEMELER

1- 657 sayılı DMK’nın 4/A maddesine tabi kadrolu personelin sözleşmeli ve geçici statüde görev yapan eşinin yanına eş durumu nedeni ile atanabilmesi için Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinin (a) bendinde gerekli yasal değişiklik yapılacaktır.

2- Bakanlıkça yapılan il emrine naklen atama uygulamasının kaldırılarak nakillerin doğrudan Bakanlıkça yapılması yönünde düzenleme yapılacaktır.

3-Görev yaptığı il dışında 2 yıllık örgün eğitim programına devam etmek isteyen personele yüksek okulun bulunduğu ile geçici görevlendirilme hakkının verilmesi hususunda Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapılacaktır.

4-İl içi geçici görevlendirmelerde hizmet puanı esasının dikkate alınması yönünde Atama ve Nakil Yönetmeliğinde düzenleme yapılacaktır.

E-AİLE HEKİMLİĞİ PERSONELİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

1-Aile hekimlerinin kendi görev alanları dışında adli tabiplik ve hastanelerin acil servislerinde nöbet usulü ile görevlendirilmemesi yönünde çalışma yapılacaktır.

2-Yardımcı sağlık personeli ibaresinden “yardımcı” kelimesinin çıkarılması ve aile sağlığı elemanı ibaresinden ise “elemanı” kelimesinin çıkarılarak yerine “hemşiresi veya ebesi” kelimesinin eklenmesi yönünde gerekli düzenleme yapılacaktır.

F-DİĞER HUSUSLARLA İLGİLİ ALINAN KARARLAR

1-Hizmetli ve şoför olarak görev yapan personelin memur veya Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrosuna geçirilmeleri için 2009 yılı içinde bölgesel eğitim programları çerçevesinde Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.

2-Yataklı tedavi kurumları dışındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip dışı sağlık personelinin (sözleşmeli personel dahil) hac organizasyonunda görevlendirilebilmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığına Bakanlıkça yazılı başvuru yapılacaktır.

3-Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 16.07.2004 tarih ve 678 sayılı yazısı çerçevesinde spor müsabakaları için ödenen görevlendirme ücretinin ilgili kurumlarla koordinasyon kurularak günümüz şartlarına uygun bir şekilde arttırılması yönünde Bakanlıkça Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişim yapılacaktır.

4- 100 ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastanelerde başhekimin inisiyatifine bırakılan başhemşire yardımcısı belirleme sayısının, uygulama birliğinin sağlanması amacı ile Bakanlıkça belli bir standarda bağlanması hususunda düzenleme yapılacaktır.

5- Personelin görev tanımlarının günümüz şartları göz önüne alınarak keyfiliğe ve suiistimale mahal vermeyecek şekilde yeniden belirlenmesi, görev tanımı bulunmayan personelin de bu kapsama dahil edilmesi hususunda çıkarılacak yönetmelik 2009 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

6-Memuriyete ilk başladıklarında, mezun olduğu yüksek okuldan aldığı unvanın dışında farklı bir unvanla istihdam edilen personele unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan mezun olduğu yüksekokul unvanı ile ilgili kadro tahsis edilmesi için Devlet Personel Başkanlığı ile koordinasyon sağlanacaktır. (örneğin: biyoloji bölümünden mezun olup laborant olarak istihdam edilen personel)

7-Resmi ve bayram tatili günlerinde tutulan nöbetler için personele ödenen nöbet ücreti ve izin süresinin % 50 oranında arttırılması hususu Tam Gün Yasa Tasarısına ilave edilecektir.

Kaynak: Türk Sağlık-Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir