Anasayfa / Sendikal Haberler / Türk Sağlık-Sen KİK Toplantısına Hazır

Türk Sağlık-Sen KİK Toplantısına Hazır

Bu güne kadar çalışanların bir çok sorununu Kurum İdari Kurul Toplantısında çözüme kavuşturan Türk Sağlık-Sen titiz bir çalışma döneminin ardından Nisan ayı KİK toplantısıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı. Yetkili sendika olarak Sağlık Bakanlığı ile Kurum İdari Kurul Toplantısında masaya oturacak olan Türk Sağlık-Sen, çalışanların sorunlarını 7 ana başlık altında bir araya getirdi.
Nisan ayı içinde gerçekleştirilecek olan toplantıda Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi, Döner Sermayeler, sözleşmeli personelin sorunları, 112 personelinin sorunları, naklen atama problemleri gibi konularda çözüm arayacak. Bugüne kadar yapılan toplantılarda Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi çalışanların bir çok sorununa çözüm bulmuştu.

NİSAN 2009 KURUM İDARİ KURUL GÜNDEMİ

1-EKİM 2008 KURUM İDARİ KURULUNDA ALINAN KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ( EK-1 )

2-NİSAN 2009 KURUM İDARİ KURUL GÜNDEMİNİN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI

GÜNDEM MADDELERİ

A-DÖNER SERMAYE MEVZUATI İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ

1-Hizmetli, Memur ve tabip dışı diğer sağlık personellerinin döner sermaye oranlarının % 150’ den % 250’ ye çıkarılması,

2-Döner sermaye gelirlerinin emekli aylığına yansıtılması için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 15. maddesinde yasal düzenleme yapılması,

3-657 sayılı DMK’nın 4/c maddesine tabi geçici personel ile vekil ebe ve hemşirelere döner sermaye ek ödemesi yapılması için ilgili mevzuatlarda düzenleme yapılması,

4-Yıllık izin, şua izni ve hastalık raporu sürelerinde personelden döner sermaye kesintisi yapılmaması yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

5-Özellik arz eden riskli birimlere mesai dışında nöbet tutmak sureti ile hizmet veren laboratuar, röntgen, kan merkezi ve benzeri birim personelinin, Manisa İdare Mahkemesinin 2008/251 E ve 2008/1260 K sayılı kararı emsal alınarak özellik arz eden riskli birim katsayısından faydalandırılması yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

6-Doğumhane ve yeni doğan ünitesi bulunmayan devlet hastanelerindeki söz konusu ünitelerin görevlerini ifa eden doğum servislerinde görev yapan personelin özellik arz eden riskli birim katsayısından faydalandırılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

7-Toplum sağlığı merkezleri ve birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin döner sermaye oranlarının 375 sayılı KHK hükümlerince ödenen ek ödeme oranlarının üzerinde olacak şekilde yükseltilmesi ve birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar arasındaki döner sermaye ek ödeme farklılığının giderilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

8-İdari ve mali sorumluluğu bulunan taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevini yürüten personelin döner sermaye ek ödemesine esas alınan hizmet alanı kadro unvan katsayısının %10 oranında arttırılması yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

9- Uzman olmayıp doktora yolu ile uzman statüsü elde eden diş hekimlerine uzman diş tabipleri için öngörülmüş olan döner sermaye tavan ek ödeme katsayısı ve hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanması,

10- Acil servislerde görev yapan pratisyen tabiplerin iş yoğunluğu ve riski göz önüne alınarak döner sermaye ek ödemelerinin % 20 oranında arttırılması yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

11-Teknik hizmetler sınıfında olup her hangi bir meslek yüksek okulunu bitirerek tekniker unvanı elde etmiş kurum ve kuruluş personelinin döner sermaye hizmet alanı kadro unvan katsayısının teknikerler için ön görülen 0,35 katsayısı üzerinden değerlendirilmesi,

12- Mali sorumluluğu ve iş yoğunluğu göz önüne alınarak satın alma ve vezne birimlerinde görev yapan personelin döner sermaye hizmet alanı kadro unvan katsayısının yükseltilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması,

13- Aynı hizmet sınıfı dahilinde ve aynı ek göstergeye sahip personelin döner sermaye hizmet alanı kadro unvan katsayısı farklılığının kurum ve kuruluşlar için farklı şekilde düzenlenmek sureti ile giderilmesi yönünde yasal düzenlemenin yapılması,

B-SÖZLEŞMELİ PERSONELLERLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ

1- 4924 sayılı Kanuna ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personellerin kadroya geçirilerek aynı unvana haiz personel arasındaki statü farklılığının ortadan kaldırılması yönünde gerekli düzenlemenin yapılması,

4924 sayılı Kanuna ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personellerin Kadroya geçirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar tamamlanıncaya kadar,

A-2008 yılında yapılan toplu görüşmelerde alınan karar doğrultusunda Devlet Personel Başkanlığınca bakanlığınıza gönderilen 18.11.2008 tarih 21874 sayılı yazı göz önüne alınarak, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin eş durumu nedeni ile naklen atanmaları için bir an önce gerekli düzenlemenin yapılması,

B-Sözleşmeli personelin SHS sınıfında bulunan bir üst öğrenim programından mezun olması halinde sözleşme ücretinin en son öğrenim durumuna göre belirlenmesi yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

C-657 sayılı DMK’nın 4/b maddesine tabi sözleşmeli personelin 30 günden fazla sağlık kurulu raporu ile kullandıkları istirahat sürelerinin izin kapsamında değerlendirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

D-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde bir an evvel yapılması,

E-657 sayılı DMK’nın 4/b maddesine tabi sözleşmeli personelin bir aydan fazla süren sertifikasyon kurslarına katılabilmeleri yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

F-Sözleşmeli olarak görev yapan (aile hekimliğinde görev yapan personel dahil) personelden her sözleşme dönemi ve her bir sözleşme sureti için alınan binde 7.5 oranındaki damga vergisinin (sözleşme pulu ücreti) bir defaya mahsus olarak alınması yönünde gerekli düzenleme yapılması,

G-657 sayılı DMK’nın 4/b maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli radyoloji personelinin 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde fiili hizmet zammı süresinden faydalandırılması yönünde işlem tesis edilmesi için bakanlığınız teşkilatlarının bir genelge ile bilgilendirilmesi,

C-112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ
1- 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personelin iaşelerinin kurumca karşılanacağına dair yönetmelik hükmüne aykırı hareket eden kurum idarecilerinin bir yazı ile uyarılması,
2- 112 acil sağlık hizmetleri kapsamı dışında bulunan ambulansların bir an önce kasko kapsamına alınması,

3- 112 acil sağlık hizmeti veren istasyonlar ile birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda yaşanan güvenlik sorununun giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

4- Asli görevinin yanında sürekli ambulans şoförlüğü yapan 657 sayılı DMK’nın 4/b maddesine tabi sözleşmeli ve kadrolu personele aldıkları aylık ücretlerinin %10’u tutarında ilave ücret ödenmesi hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

D-NAKLEN ATAMA VE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ

1- 657 sayılı DMK’nın 4/A maddesine tabi kadrolu personelin sözleşmeli ve geçici statüde görev yapan eşinin yanına eş durumu nedeni ile atanabilmesi yönünde atama ve nakil yönetmeliğinin 21. maddesinin (a) bendinde gerekli yasal değişikliğin yapılması,

2- İl içi atama yönergesinde hüküm altına alınan ilan şartı ve hizmet puanına göre atama uygulamasına riayet edilmeden yapılan nakillerin iptal edilmesi, bakanlığınızca yapılan il emrine naklen atama uygulamasının kaldırılarak nakillerin doğrudan bakanlığınızca yapılması yönünde düzenleme yapılması,

3-Mazeret nedeni ile naklen atananlardan bir yıl geçtikten sonra mazeretleri ortadan kalkan personelin bakanlıkça resen atanmasına cevaz veren ilgili yönetmelik hükmünün personelin mağduriyetine neden olmayacak şekilde değiştirilmesi,

4-Görev yaptığı il dışında 2 yıllık örgün eğitim programına devam etmek isteyen personele yüksek okulun bulunduğu ile geçici görevlendirilme hakkının verilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

5-İl içi geçici görevlendirmelerde hizmet puanı esasının dikkate alınması yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

E-AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ
1-Aile hekimlerinin kendi görev alanları dışında adli tabiplik ve hastanelerin acil servislerinde nöbet usulü ile görevlendirilmemesi yönünde bakanlığınız teşkilatlarının bir genelge ile bilgilendirilmesi,
2-Yardımcı sağlık personeli ibaresinden “yardımcı” kelimesinin çıkarılması ve aile sağlığı elemanı ibaresinden ise “elemanı” kelimesinin çıkarılarak yerine “hemşiresi veya ebesi” kelimesinin eklenmesi yönünde gerekli düzenlemenin yapılması,

3-Aile sağlığı elemanı sayısının 2’ye çıkarılması, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin aile hekimliğinde görevlendirilebilmesine dair düzenleme yapılması,

F-MESAİ SAATLERİ VE NÖBET ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ
1-Yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personelin günlük mesai saatlerinin 8 saate düşürülmesi için gerekli yasal değişikliğin bir an önce yapılması,
2-Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel ile yataklı tedavi kurumlarında görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki personele (4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel dahil) nöbet ve icap nöbet ücreti ödenmesi ve söz konusu nöbet ücretinin günümüz şartları göz önüne alınarak yükseltilmesi yönünde bir an önce yasal düzenleme yapılması.

3-Resmi ve bayram tatili günlerinde tutulan nöbetler için personele ödenen nöbet ücreti ve izin süresinin % 50 oranında arttırılması yönünde yasal düzenleme yapılması,

G-DİĞER HUSUSLARLA İLGİLİ TALEPLERİMİZ

1-Yataklı tedavi kurumları dışındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip dışı sağlık personelinin (sözleşmeli personel dahil) hac organizasyonunda görevlendirilebilmelerine ilişkin düzenleme yapılması,
2-Tatil yörelerinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarındaki personel eksikliğinin turizm sezonundaki nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak giderilmesi,

3-Röntgen, laboratuar, kan merkezi, intaniye, diş ünitesi ve benzeri risk faktörlerine maruz ünitelerin özellik arz eden riskli birim kapsamına alınması yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

4- Birinci basamak sağlık kuruluşları arasında yer alan sağlık grup başkanlıkları ve sağlık ocaklarında görev yapan personelin yiyecek yardımı yönetmeliği hükümleri çerçevesinde iaşelerinin karşılanması için gerekli düzeneklerin oluşturulması hususunda taşra teşkilatlarınızın bilgilendirilmesi,

5- İyonizan radyasyonla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, saglik memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni dışındaki personelin 5434 sayılı Kanunun 32. maddesinin (h) bendi çerçevesinde fiili hizmet müddetinden faydalandırılması hususunda uygulama birliğinin sağlanması için bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşların bir genelge ile bilgilendirilmesi,

6-Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 16.07.2004 tarih ve 678 sayılı yazısı çerçevesinde spor müsabakaları için ödenen görevlendirme ücretinin ilgili kurumlarla koordinasyon kurularak günümüz şartlarına uygun bir şekilde arttırılması,

7-100 ve üzeri yatak kapasitesine sahip hastanelerde başhekimin inisiyatifine bırakılan başhemşire yardımcısı belirleme sayısının, uygulama birliğinin sağlanması amacı ile bakanlıkça belli bir standarda bağlanması,

8- Seyyar görev tazminatı, geçici görev ve tedavi yolluklarının tahakkuk ettirildiği tarih itibarıyla bir ay içinde ödenmesi hususunda gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

9- Personelin görev tanımlarının günümüz şartları göz önüne alınarak keyfiliğe ve suiistimale mahal vermeyecek şekilde yeniden belirlenmesi, görev tanımı bulunmayan personelin de bu kapsama dahil edilmesi,

10-Mezun olduğu yüksek okuldan aldığı unvanın dışında farklı bir unvanla istihdam edilen personele unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan mezun olduğu yüksekokul unvanı ile ilgili kadro tahsis edilmesi, (örneğin: biyoloji bölümünden mezun olup laborant olarak istihdam edilen personel)

11-Hizmetli personelin memur kadrosuna geçirilmesi ve özel hizmet tazminatının arttırılması,

Kaynak:Türk Sağlık-Sen

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir