Anasayfa / Sendikal Makaleler / KAMU SENDİKALARI KANUNU VE HAKLARIMIZ

KAMU SENDİKALARI KANUNU VE HAKLARIMIZ

Bilindiği gibi 25.6.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nu 14. Maddesiyle düzenlenen, daha sonra sendika üyeliğinin kazanılması konusunda yapılan ve 06.07.2004 tarih ve 25514 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan iyileştirici düzenlemelerle sendikalara üye olmanın serbest olduğu, kamu görevlilerinin çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecekleri, birden çok sendikaya üye olunamayacağı ile birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyeliklerin geçersiz olduğu belirlenmiştir. Hıdır UĞURSU

Yine aynı kanunun 18. Maddesiyle düzenlenen Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi konusunda, “iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.” Hükümleri gereğince de yasal güvence sağlanmıştır.

Yine bu alanda yapılan düzenleme ile “kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz.”denilerek onlara yasal güvence getirilmiştir. Hatta bu görevlilerden yöneticilere ” seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.”düzenlemesiyle de ücretsiz izinli sayılma hakkı veya haftada bir gün izinli sayılma hakları da getirilmiştir.

Sendikalar Kanununun işyeri temsilciliklerini düzenleyen 23. Maddesinde ise “İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir. Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirttikleri şekilde baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar.”düzenlemesi yapılmıştır.

Aynı sendikalar kanunuyla “Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.”denilmiştir.

Bu konuda Başbakanlıkça yayımlanan 2003/37 sayılı genelgede ise “4688 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince, sendika işyeri temsilcilerine yer tahsisi ve ilan panosu temininin fiziki imkânlar çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı veya konferans salonlarının ise uygun olması halinde işyeri sendikal faaliyetleri için sendikalara tahsisi konusunda gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.”denilmiş ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 15’inci ve 399 sayılı KHK’nin 17’nci maddesi hükümleri gereği sendika yöneticisi kamu görevlilerinin, kamu görevleri ile ilgili olmayan konularda yapacakları basın açıklamaları ve mesai saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılanlar hakkında disiplin soruşturması yapılmayacaktır.”denilerek de kamu görevlilerinin sendikal faaliyetlerinden dolayı ve yapacakları açıklamalarından dolayı da haklarında disiplin soruşturması yapılmayacağı konusu da açıklığa kavuşturulmuştur.

Yine Başbakanlıkça yayımlanan 2003/37 sayılı genelgeye göre” Ayrıca, sendika ve konfederasyon yöneticileri ile aylıksız izinli sayılan şube yöneticilerinin il dışına çıkışlarında izin almalarına gerek bulunmadığından bu amaçla il dışına çıkacak olan sendika ve konfederasyon yöneticileri hakkında disiplin soruşturması yapılmayacak, aylıksız izinli sayılmayan şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin sendikal faaliyetler amacıyla il dışına çıkışlarında ise gerekli kolaylık gösterilecektir.”denilerek gerekli kolaylığın yönetenlerce gösterilmesi de istenilmiştir.

Yukarıda sıralanan yasal düzenleme hükümleri ve ilgili genelgelerle hepimiz için geçerli olan ve sendikalı olmayı adeta güvenceli olarak belirleyen kanun maddesi ile bu konuda çıkarılan genelgeden güç alarak çalışmalarımıza gönül rahatlığı ile devam etmemizden, her zaman örgütlü olmanın gerektiğinden başka bizden başka ne beklenir ki.
Bu konuda diyeceklerimizi en iyi olarak özetleyen hemşerim ozan Aşık Maksut Feryadi bakın İhtiyacı var adlı eserinde ne diyor.

Hıdır UĞURSU

İhtiyacı Var
Ben böyle yaşadım ben böyle gördüm
Bir canın bir cana ihtiyacı
Cahilin kâmile derdin tabibe
Tabibin dermana ihtiyacı var

Gündüzün güneşe gecenin aya
Yavrunun anaya kuşun yuvaya
Ağacın toprağa toprağın suya
İnsanın insana ihtiyacı var

Sıradan bir kulum değilim yüce
İnsana insanlık gerek sadece
Gönülün sevgiye güçsüzün güce
Zalimin vicdana ihtiyacı var

Maksut’um der beni yoktan var eden
Senin birliğine inanmışım ben
Var eden de sensin yok eden de sen
Kâinatın sana ihtiyacı var.

Aşık Maksut Feryadi

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SONBAHAR VE SINIF SENDİKAL MÜCDELENİN GEREKLERİ!

İçinden geçtiğimiz sonbahar, mücadelenin farklı yönlerden ısınmakta olduğu bir döneme işaret ediyor. Isınma, toplumsal gerilimlerin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir