Anasayfa / Basın Açıklamaları / İstanbul MEM’deki Usulsüz Şube Müdürü Atamalarını Mahkemeye Taşıdık

İstanbul MEM’deki Usulsüz Şube Müdürü Atamalarını Mahkemeye Taşıdık

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekâleten 116 görevlendirme yapmış bulunmaktadır. 12 Ocak 2011 tarihi itibarıyla Sendikamız tarafından yapılan tespitlere göre; İstanbul’da 18 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, 11 de İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü norm kadrosu mevcuttur. İlçelerde de toplam 126 Şube Müdürü norm kadrosu bulunuyor. İstanbul’un genelindeki İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitimlerdeki norm kadro sayısı toplamı 155’dir. Ancak İstanbul’da görev yapan üst düzeydeki yönetici sayısı 254 kişiden oluşmaktadır. Yani İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 18 asil ve 10’u da vekil olmak üzere 28 Müdür Yardımcısı, 11’i asil ve 4’ü de vekil olmak üzere 15 Şube Müdürü, İlçelerde de 109 asıl, 7 görevlendirme ve 95’i de vekil Şube Müdürü olmak üzere toplam 211 kişi görev yapmaktadır. İstanbul’da şube müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olmak üzere toplam norm sayısı 155 iken, kadrolu çalışan 138, geçici görevlendirme ile çalışanların sayısı da 116 kişiden oluşmaktadır. Vekâleten ve görevlendirme ile çalışanların sayısı kadrolu çalışanların sayısına yakındır.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü il ve ilçelerde norm kadrodan daha fazla şube müdürü çalıştırarak, hem suç işlemekte hem de devleti zarara uğratmaktadır. Geçici görevlendirmeyle şube müdürü çalıştırılması, yandaşçılığın, adam kayırmanın bir sonucudur. Böyle bir dönem bugüne kadar yaşanmamıştır. Yapılan bu atamalar ve verilen ücretler norm kadro yönetmeliğine de aykırıdır, alenen suç işlenmekte, hukuk ayaklar altına alınmaktadır. Bu tablo, İstanbul Milli Eğitimin nasıl keyfi yönetildiğinin de fotoğrafıdır. Yandaşlarını korumak, onlara makam, mevki vermek için ‘geçici görevlendirme” adı altında şube müdürlükleri işgal edilmektedir. Bu kanunlara aykırıdır. Ayrıca bu durum İstanbul Milli Eğitimde kanunsuzluğun, haksızlığın ve zulmün hangi boyutlara ulaştığının önemli bir göstergesidir.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ile Şube Müdürü ve İlçelerde Şube Müdürü olarak geçici görevlendirilen kişi sayısının yüzleri aşması üzerine İstanbul 7 Nolu Şube Başkanımız Dr. Mustafa Kavlu ve şube sekreterimiz Emine Akarlar İstanbul Valiliğine yapılan görevlendirmelerin iptali talebiyle 02.07.2010 tarihinde 123397 sayı ile başvuruda bulundular. İstanbul Valiliği 60 günlük yasal sürede talebimize cevap vermeyerek zımnen başvurumuz reddedildi. Ret işleminin iptali talebiyle İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2010/2101 esas sayılı dosyası ile dava açtık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi 11.11.2010 tarih, 2010/2101 esas ve 2010/1876 sayılı kararıyla “görevlendirmelerin somut bir şekilde belirtilmediği, bu haliyle bakılmakta olan davada yargısal denetime tabi tutulacak işlem veya işlemlerin açık bir şekilde ortaya konulamadığı” gerekçesiyle dilekçemize ret kararı verdi. Bu karar 14.12.2010 tarihinde sendikamıza tebliğ edildi. Süresi içinde görevlendirmeleri somut bir şekilde belirterek ve belgeleyerek davayı 12.01.2011 tarihi itibariyle yeniledik.

Yenilediğimiz dava dilekçesinde; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kadrolarının asil görevlilerle dolu olduğunu, buna rağmen vekil ve geçici görevlendirilmelerle iyice şişirildiğini, vekil veya geçici olarak görevlendirilen kişilerin statü itibariyle yöneticilik vasfını kazanmadıkları halde sadece siyasi kadrolaşma sebebiyle bu görevlendirmelerin yapıldığını, bunların norm kadro fazlası olarak çalıştırıldığını, maaş ve ek ders ücretinden haksız yere yararlanmaya ve devleti zarara uğratmaya devam ettiklerini belirttik. Ayrıca, geçmişte de yöneticilik vasfı taşımadıkları halde birçok görevlendirme ve atamanın yapıldığını, yapılan atama ve görevlendirmelerin mahkemeler tarafından iptal edildiğini, bu hususların bilinmesine rağmen yöneticilik vasfı taşımayan ve sırf siyasi rant oluşturmak amacıyla kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak görevlendirmeler yapıldığını ifade ettik.

Sonuç olarak; Milli Eğitim personelinin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekil veya görevlendirme ile çalışan isim ve görevleri yazılı 116 kişinin vekâletlerinin ve görevlendirmelerinin iptali talebiyle İstanbul Valiliğine yaptığımız 02.07.2010 tarih ve 123397 sayılı başvurumuzun zımnen reddine yönelik işlemin öncelikle davalı idarenin cevabı beklenmeden yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedik

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Türk Eğitim-Sen
İstanbul Bölge Başkanı
Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

YENİLEME DİLEKÇESİDİR (İstanbul 7. İdare Mahkemesi 2010/2101 Esas)

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI : Türk Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
(Türk Eğitim Sen) İstanbul 7 Nolu Şube

ADRESİ : Murat Paşa Mah. Murat Paşa Sok. Murat Apt. No: 8/4 Aksaray / İSTANBUL

DAVALI : İstanbul Valiliği

KONU : Milli Eğitim personelinin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekil olarak ve görevlendirme olarak çalışan isim ve görevleri aşağıda yazılan 116 kişinin vekaletlerinin ve görevlendirmelerinin iptali talebiyle İstanbul Valiliğine yaptığımız 02.07.2010 tarih ve 123397 sayılı başvurumuzun zımnen reddine yönelik işlemin öncelikle davalı idarenin cevabı beklenmeden yürütmesinin durdurulması ve iptali talebidir.

T. TARİHİ : 01.09.2010 (Zımnen ret tarihi)

AÇIKLAMALAR:

1- Milli Eğitim personelinin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekâleten görevlendirilenlerin yapıldığı ile haklarında İstanbul Valiliği tarafından geçici görevlendirme işlemi tesis edildiği ve sürekli olarak bu kişilerin görevlendirilmelerinin 6 ay süreyle uzatıldığı sendikamız tarafından tespit edildi.

2- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ve ilçelerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve şube müdürü olarak geçici görevlendirilen kişi sayısının yüzleri bulması üzerine İstanbul Valiliğine yapılan görevlendirmelerin iptali talebiyle 02.07.2010 tarihinde 123397 sayı ile başvurduk. (Ek 1) 60 günlük yasal sürede talebimize cevap vermeyerek zımnen reddedildi. Ret işleminin iptali talebiyle İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2010/2101 esas sayılı dosyası ile dava açtık. İstanbul 7. İdare Mahkemesi 11.11.2010 tarih, 2010/2101 esas ve 2010/1876 sayılı kararıyla “görevlendirmelerin somut bir şekilde belirtilmediği, bu haliyle bakılmakta olan davada yargısal denetime tabi tutulacak işlem veya işlemlerin açık bir şekilde ortaya konulamadığı” gerekçesiyle dilekçe ret kararı verildi. (Ek 1) Kararı 14.12.2010 tarihinde tebliğ aldık. Süresinde davayı yeniliyoruz.

3- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Madde 18/a- “Yönetici norm kadrosu: En az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda birinci fıkra hükümlerine göre okul ve kurumların yönetici norm kadroları yeniden belirlenir” hükmünü içermektedir.

4- Milli Eğitim Bakanlığı’na ihdas edilen (eğitim öğretim sınıfları hariç) GİH, SH, TH, YH sınıfları ile döner sermaye kadrolarının ilin nüfusu, okul/kurum sayısı, öğrenci sayısı, okul/kurumların özellikleri dikkate alınarak olası gereken kadro sayılarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, “MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar”da düzenlenmiştir.

5- Buna göre, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şube müdürlerinin norm kadro sayısı da, 190 Sayılı Genel kadro ve usulü Hakkında kanun Hükmünde Kararname Gereği “MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarının da (EÖH Sınıfı hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar”da belirlenmiştir.

6- 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği’nin 5. maddesinin a bendinde, “merkez ve taşra teşkilatı şube müdürleri” bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır. 6. maddesinde, Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar, 7. maddesinde ise özel şartlar belirtilmiştir. 24. maddesinin 5. fıkrasında ise “Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir” hükmü yer almaktadır.

7- Bahsi geçen Yönetmeliğin 25. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde ise, “(A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine atanabilirler” hükmü yer almaktadır.

8- Buna göre İl Milli Eğitim Müdürlüğünde müdür yardımcısı ve şube müdürü vekâletlerinde bu hükümlerin hiçbiri ve norm kadro uygulaması da dikkate alınmadan, görevlendirmeler yapıldı.

9- Sendikamız tarafından 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre görevlendirilmeler hakkında bilgi verilmesi için davalı İstanbul Valiliğine 08.03.2010 tarih ve 2010.430.14 sayılı yazı ile başvuruldu. İstanbul Valiliği tarafından süresinde bu başvuruya cevap verilmedi. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığına başvurduk. Milli Eğitim Bakanlığının 10.11.2010 tarih ve 3594/68378 sayılı yazısı ile İstanbul Milli Eğitim bünyesindeki görevlendirmelerle ilgili bilgi verildi. (Ek 2)

10- Milli Eğitim Bakanlığının cevabının ekinde yer alan yazıya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak 18 norm kadro bulunuyor. 18 de asıl İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görev yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, vekil veya görevlendirme bulunmuyor. İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak da 11 norm kadro bulunuyor ve 11 asıl müdür görev yapıyor. Görevlendirme veya vekil yokmuş. Verilen bilgiye göre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü kadrosunda da İstanbul’un tüm ilçeleri için 126 norm kadro bulunuyor. 110 asıl şube müdürü, 6 görevlendirme şube müdürü, 5 de vekil şube müdürü, 5 kadro da boş bulunuyor. (Ek 3)

11- Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen bu bilgiler yanlıştır. Sendikamız tarafından yapılan tespitlerde İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığında 18 norm kadro bulunuyor. 18 asil İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görev yapıyor, 10 de vekil olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görev yapıyor. 11 norm kadrolu İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde de 11 asıl, 4 vekil şube müdürü görev yapıyor. 126 norm kadronun bulunduğu İstanbul’un tüm ilçelerindeki şube müdürlüklerinde de 109 asıl şube müdürü, 7 görevlendirme şube müdürü ve 95 de vekil şube müdürü görev yapıyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak 10 vekil, İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak 4 vekil, ilçelerde görevlendirme şube müdürü olarak 7, 95 de vekil şube müdürü olmak üzere toplam 116 kişi vekil ve görevlendirme ile çalışıyor. Bir başka ifadeyle İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı için 18, İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü için 11, ilçe milli eğitim şube müdürlükleri için de 126 norm kadro olmak üzere toplam 155 norm kadro bulunuyor. Buna rağmen fiili olarak aynı görevlerde 254 kişi görev yapıyor. (Ek 4)

12- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde kimin asıl, kimin vekil olarak görev yaptığı görülüyor. Bu konuyla ilgili belgeleri ekte sunuyoruz. Bu husus açık olmasına rağmen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanlış bilgi vermesi ve yanıltması suçtur. Bu konuda mahkemeniz aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz.

13- Sendikamız tarafından yapılan araştırmada İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde 18 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı norm kadrosu olduğu doğrudur. (Ek 4) 18 asıl İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görev yapıyor. Bunun yanında 10 de vekil İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görev yapıyor. (Ek 5) 18 norm kadrolu yerde toplam 28 kişi görev yapıyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde vekil olarak görev yapan müdür yardımcıları şöyle: Mukadder Gürsoy, Şerafettin Turan, Abdülkerim Yeniay, M. Aydın Şenel, Halil Yağcı, Necati Özçolak, Metin Taşdemir, Mustafa Uslu, Mustafa Altınsoy ve Ömer İlhan Güneş. (Ek 5)

14- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürlüğü norm kadro sayısı 11’dır. 11 asıl şube müdürü, 4 kişi de vekil şube müdürü olarak görev yapıyor. Vekil şube müdürü olarak görev yapanlar şöyle: İbrahim Tekkanat, Nalan Demir, Halis Kuralay ve Zekine Dayıoğlu. (Ek 5)

15- İstanbul’un ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de vekil ve görevlendirme şube müdürleri çalışıyor. İlçelerde şube müdürleri için norm kadro sayısı, asıl, vekil ve görevlendirme şube müdürleri de şöyledir.

16- ADALAR: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü yok, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Neriman Gökçe, Murat Altınöz (Ek 6)

17- ARNAVUTKÖY: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 3, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Hakan Çifci, Hikmet Çolak ve Radi Kabze. (Ek 7)

18- ATAŞEHİR: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 4, vekil şube müdürü 2. Vekil şube müdürleri; İbrahim Polat ve Ömer Yahşi. (Ek 8)

19- BAĞCILAR: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü 4. Vekil şube müdürleri; İsmail Doğrusoy, Aziz Erdoğan, Ersin Kudretoğlu ve Şaban Türk. (Ek 9)

20- BAHÇELİEVLER: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü sayısı 4. Vekil şube müdürleri; Nezaket Atmaca, Hasan Sarısoy, Hüseyin Sarı ve Dursun Yıldırım. (Ek 10)

21- BAKIRKÖY: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 3, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Kemal Soytürk, Ahmet Elmas ve Şanser Ekşioğlu. (Ek 11)

22- BAŞAKŞEHİR: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 4, vekil şube müdürü 3. Vekil şube müdürleri; Remzi Kocakaya, Berat Sarıkaya ve M. Fatih Mücahitoğlu. (Ek 12)

23- BAYRAMPAŞA: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 2, görevlendirme şube müdürü 1, vekil şube müdürü sayısı 1. Görevlendirme Şube Müdürü Muammer Aydın, Vekil Şube Müdürü Hasip Turhan. (Ek 13)

24- BEŞİKTAŞ: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 3, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü 3. Vekil şube müdürleri; Ayhan Örenç, Harun Sağlam ve Pınar Orhan. (Ek 14)

25- BEYKOZ: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 3, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü sayısı 1. Vekil şube müdürü; Birol Çam. (Ek 15)

26- BEYLİKDÜZÜ: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 3, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü 4. Vekil şube müdürleri; Murat Akboğa, Ahmet Ay, Metin Işık ve Bayram Daştan. (Ek 16)

27- BEYOĞLU: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 4, vekil şube müdürü 1. Vekil şube müdürü; Bahadır Çakıroğlu. (Ek 17)

28- BÜYÜKÇEKMECE: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü sayısı 4. Vekil şube müdürleri; Zuhal Coşkun, Mustafa Erşahin, Barış Baran Yıldız ve Mehmet Sandıkçı. (Ek 18) Norm kadro sayısından fazla bir de asıl şube müdürü bulunuyor.

29- ÇATALCA: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 3, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü 2. Vekil şube müdürleri; Emrah Babuşçu ve Recep Çepni. (Ek 19)

30- ÇEKMEKÖY: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü sayısı 1. Vekil şube müdürü; Mehmet Raşit Kılıç. (Ek 20)

31- ESENLER: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 1, asıl şube müdürü 1, vekil şube müdürü 3. Vekil şube müdürleri; Ali İhsan Yıldırım, Hüseyin Taşdemir ve Ayhan Turan. (Ek 21)

32- ESENYURT: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü sayısı 1. Vekil şube müdürü; Gazanfer Karakaş. (Ek 22)

33- EYÜP: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Ünal Mamur, Feridun Karasevda ve Şakir Karahan. (Ek 23)

34- FATİH: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 7, asıl şube müdürü 5, görevlendirme şube müdürü 1, vekil şube müdürü sayısı 3. Görevlendirme Şube Müdürü Umut Kuzu. Vekil şube müdürleri; Şükran Karakoç, Muhittin Özban ve Halit Akçay. (Ek 24)

35- GAZİOSMANPAŞA: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 4, vekil şube müdürü sayısı 1. Vekil şube müdürü Şeref Koç. (Ek 25)

36- GÜNGÖREN: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Suat Bahçekapılı, Zeyni Yıldız ve Fethi Cebeci. (Ek 26)

37- KADIKÖY: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 5, asıl şube müdürü 5, vekil şube müdürü 3. Vekil şube müdürleri; Muzaffer Gümüş, Vahdet Kemal Oral ve İhsan Gümüş. (Ek 27)

38- KAĞITHANE: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Vural Kurt, Muhammet Çayır ve Murat Öğüt. (Ek 28)

39- KARTAL: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Mustafa Aktaş, Dursun Arslan ve Durak Demirel. (Ek 29)

40- KÜÇÜKÇEKMECE: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 3, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü sayısı 2. Vekil şube müdürleri; Metin Narı ve Hamdi Çakır. (Ek 30)

41- MALTEPE: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü 2, görevlendirme şube müdürü 1. Görevlendirme şube müdürleri; Cevdet Ergül. (Ek 31)

42- PENDİK: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 3, asıl şube müdürü 4, görevlendirme şube müdürü 2, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Necip Doğan, Yasin Turunç ve İrfan Asıltürk. Görevlendirme şube müdürleri; Yıldırım Demirci ve Akın Sağırkaya. (Ek 32) Ayrıca norm kadro sayısı 3 olmasına rağmen 4 asıl şube müdürü görev yapıyor.

43- SANCAKTEPE: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Dündar Polatcan, Osman Afacan ve Kadir Arık. (Ek 33)

44- SARIYER: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 4, vekil şube müdürü 1. Vekil şube müdürü; Hatice İlham Koral. (Ek 34)

45- SİLİVRİ: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü sayısı 1. Vekil şube müdürü; Erdal Aslan. (Ek 35)

46- SULTANBEYLİ: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Celal Gündoğdu, Yusuf Çiçek ve Kenan Dursun. (Ek 36)

47- SULTANGAZİ: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 4, görevlendirme 1, vekil şube müdürü 5. Vekil şube müdürleri; Mustafa Erbaş, Yüksel Kaya, Abuzer Korkmaz, Ali Açıkel ve Mehmet Kızılay. Görevlendirme şube müdürü Mehmet Garip. (Ek 37)

48- ŞİLE: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 2, asıl şube müdürü 0, vekil şube müdürü sayısı 3. Vekil şube müdürleri; Bekir Alan ve Erol Samur. Asıl şube müdürü olan Cevdet Ergül Maltepe’de, Akın Sağırkaya da Pendik’te görevlendirme ile bulunuyorlar. (Ek 38)

49- ŞİŞLİ: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 5, asıl şube müdürü 3, vekil şube müdürü sayısı 2. Vekil şube müdürleri; Yakup Pelit ve Muhammet Kaymaz. (Ek 39)

50- TUZLA: Şube müdürlüğü norm kadrosu 2, asıl şube müdürü 2, görevlendirme şube müdürü 1, vekil şube müdürü 2. Vekil şube müdürleri; Mehmet Tuncer ve Avni Er. Görevlendirme şube müdürü olarak görev yapan Cengiz Aras’ın kadrosu Güngören’de. (Ek 40)

51- ÜMRANİYE: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 4, vekil şube müdürü sayısı 1. Vekil şube müdürü; Selami Yalçın. (Ek 41)

52- ÜSKÜDAR: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 4, asıl şube müdürü 4, vekil şube müdürü 4. Vekil şube müdürleri; Mehmet Arslan, Ertuğrul Bilican, Seyfettin Doğan ve Hüseyin Akın. (Ek 42)

53- ZEYTİNBURNU: Şube müdürlüğü norm kadro sayısı 3, asıl şube müdürü 2, vekil şube müdürü sayısı 4. Vekil şube müdürleri; Emin Usta, Mustafa Heğci, Yunus Özbek ve Necati Yılmaz. Görevlendirme olarak görev yapan Ekrem Çelenk’in kadrosu ise Beykoz’da. (Ek 43)

54- İstanbul’da bir tek Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevlendirme veya vekil şube müdürü bulunmuyor. (Ek 44) Onun dışındaki tüm ilçelerde norm kadro fazlası olarak vekil veya görevlendirme şube müdürleri görev yapıyor. Hatta bazı ilçelerde norm kadro fazlası asıl şube müdürleri bile görev yapıyor.

55- Bu bilgiler İstanbul il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinden alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının Eylül 2005’te yayınladığı genelge doğrultusunda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri internet sitelerini güncellemekle zorunludurlar. Güncellemeyen idareciler yasal olarak sorumludur. (Ek 45)

56- Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe milli eğitim müdürlükleri kadrosunun asil görevlilerle doludur. Buna rağmen vekil ve geçici görevlendirilmelerle iyice şişirildi. Vekil veya geçici olarak görevlendirilen kişilerin statü itibariyle yöneticilik vasfını kazanmadıkları halde sadece siyasi kadrolaşma sebebiyle bu görevlendirmeler yapılmıştır. Hepsi de norm kadro fazlası olarak çalıştırılıyor. Maaş ve ek ders ücretinden haksız yere yararlanmaya ve devleti zarara uğratmaya devam etmektedirler.

57- Vekil veya görevlendirme ile il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü olarak görevlendirilen kişiler, eğer okullarında görev yapmış olsalar 2 000 TL kadar maaş alacaklardı. Şube müdürü olarak görev yaptıklarında ortalama 3 000 TL maaş alıyorlar. Bir başka deyişle kişi başına 1 000 TL fazla maaş ödenmektedir. Bu kişiler okullarında çoğunlukla yönetici oldukları için bunların yerine başka yönetici görevlendirildi. Bu durumda da öğretmen açığı oluştu. Bu açığı kapatmak için de ücretli öğretmen alımına gidildi. Bir ücretli öğretmenin de devlete maliyeti aylık 1 200 TL’den fazladır. Hal böyle olunca vekil olarak yapılan bir görevlendirmenin devlete maliyeti 2 200 TL’ye çıkıyor. 116 kişi görevlendirildiği için aylık maliyet 255 200 TL, yıllık maliyet de 3 062 400 TL’ye çıkıyor.

58- Geçmişte de yöneticilik vasfı taşımadıkları halde birçok görevlendirme ve atama yapılmış, yapılan atama ve görevlendirmeler mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Bu hususlar bilinmesine rağmen yöneticilik vasfı taşımayan ve sırf siyasi rant oluşturmak amacıyla kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak görevlendirmeler yapılmıştır.

59- Görevlendirmeler de atamalar gibidir. Görevlendirme yapılırken atamalarda gözetilen ilkelerin dikkate alınması gerektiği tartışmasızdır. Bu görevlendirme ile kariyer ve liyakat ilkelerini görmezden gelinerek işlem tesis edilmiştir. İdareye görevlendirme hususunda takdir yetkisi tanınmışsa da bu yetkinin kullanımı kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olup, bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Atamalarda olduğu gibi görevlendirme yapılırken de Danıştay içtihatlarında yerleşmiş ölçülerin unutulmaması gerekir. Bu uygulama Danıştay 12. Dairesi’nin 2003/3936 esas ve 2005/492 kararı ile yine Danıştay 12. Dairesi’nin 2005/5748 esas sayılı kararına açıkça aykırıdır. Bu yerleşik içtihatlar doğrultusunda görevlendirmeler yapılırken kariyer ve liyakat ilkelerinin uygulanması, kamu hizmetleri görevlerine girmede bütün kamu görevlilerine eşit imkânların verilmesi, kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkeleri gözetilmelidir.

60- Kariyer ve liyakat ilkesi; her türlü ayrımcılığı ve kayırıcılığı reddeder. 657 Sayılı Yasa ile açıklanan liyakat ve kariyer ilkeleri 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 56. maddesi ile desteklenmekte ve bu ilkelerin kanun koyucu tarafından ne denli önemsendiği tekrar vurgulanmaktadır.

61- Açıkça hukuka aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemin neticesinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğduğu ve doğacağı da muhakkaktır. Yetkili olmayan, asıl kadroya atanma şartları taşımayan kişiler geçici görevlendirme veya vekalet yolu ile müdür, şube müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmişlerdir. Bu geçici görevlendirmelerde norm kadro esaslarına uyulmadığı verdiğimiz bilgilerden anlaşılıyor. İstanbul’da Avcılar dışındaki tüm ilçelerde ve il milli eğitim müdürlüğünde norm kadro fazlası olarak görevlendirme ve vekalet yoluyla atama yapılmıştır.

62- İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı için 18, İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü için 11, ilçe mille eğitim şube müdürlükleri için de 126 norm kadro olmak üzere toplam 155 norm kadro bulunuyor. Buna rağmen fiili olarak aynı görevlerde 254 kişi görev yapıyor. (Ek 4) Bu kişilerin 116’sı görevlendirme ve vekil olarak görev yapıyor. 99 kişi de norm kadro fazlası olarak vekil veya görevlendirme yoluyla atandı. Bu şekilde hem geçici görevlendirme yapılan kişilere fazla maaş ödenmekte, hem de norm kadro ilkeleri uygulanmamaktadır. Her iki açıdan da kamunun zararı mevcuttur. Bu sebeple kamu zararının daha da artmaması için davamızın kabul edilerek öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali gerekmektedir
HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa, İYUK, 657 Sayılı Yasa ve ilgili tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İstanbul Valiliğine yapılan 02.07.2010 tarihli başvuru ile her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve yüksek mahkemenizin de resen gözeteceği sair sebeplerden ötürü; Milli Eğitim personelinin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekil olarak ve görevlendirme olarak çalışan isim ve görevleri aşağıda yazılan 116 kişinin vekaletlerinin ve görevlendirmelerinin iptali talebiyle İstanbul Valiliğine yaptığımız 02.07.2010 tarih ve 123397 sayılı başvurumuzun zımnen reddine yönelik işlemin öncelikle davalı idarenin cevabı beklenmeden yürütmesinin durdurulması ve iptaline, yargılama giderlerinin de davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. 12.01.2011

Emine Akarlar Dr. Mustafa Kavlu
Şube Sekreteri Şube Başkanı

Ekler:
1- İstanbul 7. İdare Mahkemesi 11.11.2010 tarih, 2010/2101 esas ve 2010/1876 sayılı kararı
2- Milli Eğitim Bakanlığının 10.11.2010 tarih ve 3594/68378 sayılı yazısı
3- İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirmelerle ilgili verdiği bilgi
4- İstanbul ve ilçelerindeki norm kadro, vekil, görevlendirme ve asıl kadronun gerçek sayıları
5- Vekil ve görevlendirme il milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri ve bunlarla ilgili internet çıktıları
6- Adalar’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
7- Arnavutköy’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
8- Ataşehir’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
9- Bağcılar’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
10- Bahçelievler’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
11- Bakırköy’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
12- Başakşehir’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
13- Bayrampaşa’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
14- Beşiktaş’taki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
15- Beykoz’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
16- Beylikdüzü’ndeki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
17- Beyoğlu’ndaki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
18- Büyükçekmece’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
19- Çatalca’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
20- Çekmeköy’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
21- Esenler’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
22- Esenyurt’taki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
23- Eyüp’teki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
24- Fatih’teki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
25- Gaziosmanpaşa’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
26- Güngören’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
27- Kadıköy’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
28- Kağıthane’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
29- Kartal’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
30- Küçükçekmece’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
31- Maltepe’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
32- Pendik’teki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
33- Sancaktepe’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
34- Sarıyer’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
35- Silivri’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
36- Sultanbeyli’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
37- Sultangazi’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
38- Şile’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
39- Şişli’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
40- Tuzla’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
41- Ümraniye’deki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
42- Üsküdar’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
43- Zeytinburnu’ndaki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
44- Avcılar’daki vekil ve görevlendirme durumu ve internet çıktıları
45- Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir