Anasayfa / Basın Açıklamaları / Marmara Üniversitesi 2010/2. Dönem Kurum İdari Kurulu Kararları

Marmara Üniversitesi 2010/2. Dönem Kurum İdari Kurulu Kararları

Marmara Üniversitesi’nde yetkili sendika Türk Eğitim-Sen olarak 19 ayrı sorun gündeme getirilerek; akademik ve idari personelin lehinde çözümü sağlanmıştır. Kararlar Ekte olup, Üyelerimize önemle duyurulur.

EK I: Marmara Üniversitesi 2010/2. Dönem Kurum İdari Kurulu Kararları

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
KURUM İDARİ KURULU

2010/2. Dönem Toplantı ve Karar Tutanağı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve yetkili Türk Eğitim-Sen Sendikası Temsilcilerinden oluşan Kurum İdari Kurul 2010/2 dönemi toplantısını 22.12.2010 tarihinde yapılmıştır. Aşağıdaki konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

Karar 1) 15.12.2007 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurulunda alınan “Yetkili sendikaya her yerleşkede birer temsilci odası tahsisi ve birer ilan panosunun sağlanması” (5 no’lu karar);
10.12.2009 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurulunda alınan “21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve T.C. Anakara 9. İdare Mahkemesinin 2008/1390 sayılı kararı gereği disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alması gerekmektedir. Yasalar gereği disiplin kurullarının oluşturulması” (2 nolu karar) kararlarının uygulamaya geçirilmesi; ayrıca bu konuda yayınlanan 2010/2 ve 2010/26 sayılı Başbakanlık Genelgeleri gereği disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer almasının sağlanmasını ve Yasalar gereği disiplin kurullarının yeniden oluşturulması; yetkili sendikaya her yerleşkede birer temsilci odası tahsisi ve birer ilan panosunun sağlanması için gerekli çalışmanın yapılması hususları görüşüldü.
18.12.2007 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurulunda alınan “Yetkili sendikaya her yerleşkede birer temsilci odası tahsisi ve birer ilan panosunun sağlanması” hususunun tüm yerleşkelerin fiziki alanlarının incelerek yeniden değerlendirilmesine;

2010/2 ve 2010/26 sayılı Başbakanlık Genelgeleri gereği disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer almasının sağlanmasına ve Yasalar gereği disiplin kurullarının yeniden oluşturulmasına karar verildi.

Karar 2) Kapatılan Teknik Eğitim Fakültesi akademik personelinin durumu: Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılmasıyla birlikte şuanda profesör, doçent, yardımcı doçent kadrolarını hak ettiği halde atanamayan personellerin durumunun netliğe kavuşturulmasını ve bütün akademik personelin kadrolarıyla birlikte biran önce Teknoloji Fakültesine aktarımının sağlanmasını, kapatılan matbaa bölümünün matbaa ya da baskı teknolojileri adıyla yeniden açılması görüşüldü.

Personel mağduriyetinin önlenmesi için konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Karar 3) Sosyal Haklara İlişkin Olarak Yapılan Çalışma ve Komisyonlara Sendika Temsilcisinin Katılması: 14 Aralık 2010 tarih ve 27785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/26 Sayılı Başbakanlık Genelgelerinde yer alan “kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. benzeri sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlara: uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkân sağlanacaktır” hükmünün uygulamaya geçirilmesi görüşüldü.

Konu ile ilgili mevzuat dahilinde incelemelerin yapılmasına, bunun sonucunda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Karar 4) Üniversitemiz bünyesinde Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Bölümünün Uygulama Okulu bulunmaktadır. Bu birim üniversitemiz personelinin çocuklarının Anaokulu ihtiyacını çözmek için yeterli değildir. Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı her yerleşke için bir Anaokulu gereklidir. Ayrıca şuan hizmet veren Anaokulu birimde ücretler yüksek olup bu fiyatlar düşürülmelidir. Anaokulu üniversitemizin açık olduğu dönem boyunca çalıştırılmalıdır. Örneğin üniversitemizin mesai yapmakta olduğu bazı günlerde anaokulları tatil yapmaktadır. Bu durumda çocuklar anneleriyle mesai yapmak zorunluluğunda kalmaktadır. Bu durum iş verimini düşürdüğü gibi çocukları da kötü etkilemektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde çocuklar için yapılan Etüt Uygulama Birimi faaliyete daha geçemeden kaldırılmıştır. Etüt Uygulama Biriminin faaliyete geçirilmesini, Kreşler ve Uygulama Okulu ile ilgili sorunların çözülmesi görüşüldü.

Şu anda Üniversitemiz bünyesinde Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim birimi uygulamalarının yapıldığı yerin, mevzuata belirtilen Kreş ya da Anaokulu vasfına sahip olmadığı, döner sermaye faaliyetleri kapsamında eğitim programı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir.

Gündeme konu olan madde için Üniversite fiziki olanaklarının yeniden tespit edilerek mevzuatta belirtilen anaokulu ve kreş vasfında yerlerin muhtelif kampüslerde mevzuata bağlı olarak açılabilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Karar 5) Üniversiteniz idari personelinin önemli bir bölümü ikinci eğitim ücreti almaktadır. İkili eğitim ücreti almayan idari personelin bu haktan faydalandırılması için gerekli çalışmanın başlatılması görüşüldü.

Konunun mevzuata uygunluğunun incelenerek, gereğinin yapılmasına karar verildi.

Karar 6) 2008 yılında yapılan Görevde Yükselme Sınavının süresi dolmuş olup yeni sınav yapılması gerekmektedir. Daha önce sınava girip 70’in üzerinde puan alanların sırasıyla ya ataması yapılmalı ya da Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili sürecin başlatılması bir zorunluluktur. Haksızlıklara meydan vermemek için gerekli hassasiyetin gösterilmesi görüşüldü.

Konu ile ilgili sürecin başlatılması için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Karar 7) Üniversiteniz bünyesinde çalışmakta iken okul bitiren ya da farklı unvanlarda görevlendirilen personel için unvan değişikliği sınavı yapılması gerekmektedir. Bu sınavın bir an önce yapılması görüşüldü.

6. madde ile birlikte değerlendirilmesine karar verildi.

Karar 8) Üniversitenizde özel güvenlik ve devlet personeli olan güvenlik olmak üzere iki ayrı güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Ayrıca güvenlikle ilgisi olmayan bir kısım idari personelin güvenlik olarak istihdam edildiği görülmektedir. Bu ikili durum ortadan kaldırılarak güvenlik görevinin ya özel güvenliğe ya da devlet personeli olan güvenliğe devredilerek verim artırılmalıdır. Ayrıca öncelikli olarak güvenlik personeli kadrosunda olmayıp güvenlik olarak görevlendirilenlerin asli görevlerine döndürülmeleri,

Ayrıca
– Devlet personeli olan koruma güvenlik görevlilerine özel güvenlik şirketlerinin kıyafetlerinin giydirilmemesi ve bu şirketlerin armalarının taşıtılmaması,
– Güvenlik görevlilerinin kullandıkları soyunma odasının sağlıklı hale getirilmesi, hususları görüşüldü.

Konu ile ilgili mevzuatın incelenmesine ve yetkili kişilerle görüşülerek gereğinin yapılmasına karar verildi.

Karar 9)Üniversitenizde hafta sonlarında yapılan sınavlarda görev alacakların mümkün olduğu ölçüde bütün idari personelin münavebeli olarak görevlendirilmesi görüşüldü.

Konunun incelenerek gereğinin yapılmasına karar verildi.

Karar 10)İletişim Fakültesinde bulunan bazı üyelerimize idarecilerin (Dekan Vekili ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü – Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı Başkanı) Uluslararası Kongrelere katılımını önlemeye çalışmakta ve hiçbir neden olmadan çalışma odalarını sık sık değiştirerek eziyet etmektedir. Bu bilim dışı ve insan haklarına aykırı uygulamaların önüne geçilmesi görüşüldü.

Konunun incelenerek gereğinin yapılmasına karar verildi.

Karar 11)Üniversitenizde temizlik konusunda önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Daha önceki yönetime sendikamız tarafından yapılan anket sonuçları verildiği halde gerekli önlemlerin alınmadığı temizlik konusunda sendikamıza gelen şikâyetlerden anlaşılmaktadır. Gerekli hassasiyetin gösterilmesi görüşüldü.

Taşeron firmaya ihale edilen temizlik işlerinin sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından yerine getirip getirmediği hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin ilgili birim tarafından periyodik aralıklarla yapılmasına karar verildi.

Karar 12) Üniversitenizde personel sayısı ve personel sirkülâsyonu göz önüne alındığında devamlı bir değişim söz konusu olup personel servis güzergâhlarının mümkün olduğunca daha çok personelin yararlanabileceği konuma getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca servislerin denetlenmesi, kurallara uyulup uyulmadığının tespiti (servislerin zamanında gelip gelmediği, personel araçlarının şartnameye uyup uymadığı gibi) gibi hususlar için personel servislerinden sorumlu kişi ya da kişiler görevlendirilmeli ve servis sorumluların kimler olduğu üniversite personeline bildirilmelidir. İkinci eğitim mesaisi için servis güzergâhları yeniden gözden geçirilmesini ve ek güzergâhlar konulması (Örneğin Anadolu Yakası minibüs yolu gibi) görüşüldü.

Sorumlu birim tarafından konu hakkında gerekli tedbirlerin alınmasına ve gereğinin yapılmasına karar verildi.

Karar 13) Üniversitenizdeki kantinlerde fiyatlar yüksek olup, ayrıca kantindeki ürünlerin sağlığa uygunluk ve kalite yönünden yeterince denetlenmediği şikâyetleri sendikamıza ulaşmaktadır. Gerekli denetimlerin yapılması görüşüldü.

Kantinlerin gerek fiyat gerekse diğer denetimlerinden sorumlu olan birimlerin uyarılarak gerekli tedbirlerin ve denetimlerin yapılmasının sağlanmasına karar verildi.

Madde 14)Üniversitenize ait sosyal tesisler personelin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Akademik ve idari personelin ücret durumu göz önüne alınarak, ihtiyacı karşılayacak Sosyal Tesislerin yapılması görüşüldü.

Konu ile ilgili gerekli çalışmaların yapıldığı ve sosyal tesis ihtiyacının giderilmesi için azami gayretin gösterilmesine karar verildi.

Karar 15) Üniversite Hastanesi uzak yere (Pendik İlçesine) taşındığından akademik ve idari personelin bu ihtiyacının karşılanması için Mediko Sosyallerin uzman doktorlarla takviye edilmesini ve bazı tahlillerin yapılabileceği konuma getirilmesi ve Ayrıca Göztepe Yerleşkesinde Dış Hekimliği Fakültesi’ne ait tedaviye yönelik bir birimin açılması görüşüldü.

Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Karar 16) Anadolu Hisarı Yerleşkesinde Mediko Sosyal Hizmet Binası bulunduğu halde bu birimde doktor bulunmamaktadır. Buradaki Mediko Sosyale doktor görevlendirilmesi görüşüldü.

16. madde dahilinde değerlendirilmesine karar verildi.

Karar 17) Üniversitenizin yerleşkelerinde başıboş dolaşan köpeklerin personeli ve öğrencileri rahatsız ettiği şikâyetleri sendikamıza ulaşmaktadır. Hayvanlara zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması görüşüldü.

Üniversitenizin yerleşkelerinde başıboş dolaşan köpekler ile ilgili tedbirlerin alındığı ancak yerleşkelerimizin fiziki durumları nedeniyle az da olsa dışarıdan köpeklerin bazı zamanlarda yerleşkelerin içinde bulunabildiği tespit edilerek konu hakkında gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

Karar 18) Üniversitenizdeki Yemekhanelerde verilen yemekleri personel kalitesiz ve yetersiz bulmaktadır. Kullanılan yağ personeli rahatsız etmekte ve hijyene dikkat edilmediği ifade edilmektedir. Gerekli önlemlerin alınmasını ve gerekli denetimlerin yapılması görüşüldü.

Taşeron firmaya ihale edilen yemek işlerinin sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından yerine getirip getirmediği hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin ilgili birim tarafından periyodik aralıklarla yapılmasına karar verildi.

Madde 19) Akademik ve idari personel sorunlarını iletmek üzere Rektörlükten randevu talep ettikleri halde randevu taleplerine cevap verilmediğini belirtmektedirler. Mümkün olduğu ölçüde bu taleplere ihtimam gösterilmesi görüşüldü.

Akademik ve İdari Personelin yetkili mercilerle sorunları ile ilgili görüşmelerinde herhangi bir sorun olmadığı, ancak iş yoğunluğu nedeniyle randevu taleplerinin istenen zamanda karşılanamadığı tespit edilmiş olup, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verildi.

Prof.Dr.Hasan SELÇUK Yrd.Doç.Dr.Hanefi BOSTAN
Rektör Yardımcısı Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Bşk.

Doç.Dr.Nurşen CANİKLİOĞLU Dr.Ahmet ÖZBEK
Hukuk Fakültesi Öğr.Üyesi. Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Mali Sek.

İnci CEM
Türk Eğitim-Sen İşyeri Temsilcisi

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir