Anasayfa / Basın Açıklamaları / Türk Kültür Sanat Sen’den Açıklama

Türk Kültür Sanat Sen’den Açıklama

Kütüphanecilerin, Folklor Araştırmacılarının, Arşivcilerin, Sanat Tarihçilerinin, Kitap Pataloğu Ve Sosyologların Özlük Ve Mali Haklarındaki Son Gelişmeler 657 sayılı DMK’nun 36’ncı maddesinde, Devlet Memurlarının görmüş oldukları öğrenim durumları itibarı ile dahil edilebilecekleri hizmet sınıfları belirlenmiş olup, söz konusu maddenin “II-Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünde unvan ve öğrenim durumu itibarı ile tek tek sayılmak suretiyle Teknik Hizmetler Sınıfı’nın kimleri kapsadığı belirtilmiştir.
Ayrıca, bu maddenin Ortak Hükümler kısmının (G) bendinde; “Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık ya da kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğrenim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın muadelet tevsiki (=Denkliği belgeleme) ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığı’nın mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur” denilmektedir.
Hatırlanacağı üzere, Bakanlar Kurulunun hazırladığı 1 Eylül 2008 tarihli ve 2008/14094 sayılı Kararname, 23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, buna göre DMK’nun 36’ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendine ilişkin olarak, Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanların anılan maddenin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınması kararlaştırılmıştı. Ancak bu bölümde Sendika olarak yıllardır mücadelesini verdiğimiz ünvanlar yer almıyordu. Üstelik yapılan yeni düzenlemede, bahsi geçen madde kapsamına alınan meslek mensuplarına sadece bir derece verilmesi ile yetiniliyor, mali durumlarına yansıyacak katsayı ve gösterge bazında bir iyileştirme öngörülmüyordu.
Türk Kültür Sanat-Sen olarak meslek mensuplarımızın durumlarını iyileştirmek için uzun yıllar mücadele verdik; yazılar yazdık, davalar açtık, toplantılar yaptık. Kuruluş tarihimiz olan 2001 yılından bu tarafa Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini deruhte eden tüm Bakanlarımıza ziyaretlerimiz esnasına sorunları kapsamlı olarak ihtiva eden Brifing Raporu sunduk.
2004 yılından bu tarafa fasılasız katıldığımız KİK toplantılarında mevcut durumu en ince ayrıntısına kadar işledik. Özellikle 2007 ve 2010 yılları arasında konuyu Kurum İdare Kurulu toplantılarında gündemlerin ana maddesi haline getirdik. Özellikle konulara duyduğu ilgi nedeniyle Sayın Ertuğrul Günay’ı Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Konfederasyon Yönetim Kurulu ile birlikte ziyaret edip teşekkür ettik.
Sonuçta; Bakanlık Makamının KİK Tutanağı konulu 23 Kasım 2009 tarihli ve B.16.PER.0.07.915.02/223683 sayılı mutabakat metninde yer alan hususlarda kaydedilen gelişmeleri konu alan cevabi yazıları ile sonuca yaklaşmış olduk. Buna göre Kanuni Haklardan Kamu Görevlilerinin Eşit Faydalandırılması maddesinin Kadro Çalışmaları fıkrasına dair yapılan çalışmalar aşağıda belirtildiği şekildeydi:

Kütüphaneciler:
“Kütüphaneci unvanındaki personelin teknik hizmetler sınıfı kapsamına alınabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığına teklifte bulunulmuş, alınan cevabi yazıda konunun Üniversiteler arası Yüksek Kurul Başkanlığı’nda görüşülmek üzere sevk edildiği bildirilmiştir.”

Folklor Araştırmacıları:
“Folklor Araştırmacısı unvanındaki personelin Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilmesi Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı’nca uygun görülmüş, konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapılabilmesi için Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’na görüş sorulmuş olup, Devlet Personel Başkanlığı’nın 06.10.2009 tarihli ve 10519 sayılı yazılarıyla teklifimiz uygun görülmüştür. Ancak Maliye Bakanlığı’ndan henüz cevabi yazı gelmemiştir.”

Enformasyon Memurları:
“Enformasyon Memurlarının unvanlarının değiştirilmesi ve 1. derece kadroya yükselebilmeleri için kanun tasarısı teklifi hazırlanarak 20.05.2009 tarihli ve 95688 sayılı yazı ile Hukuk Müşavirliği’ne gönderilmiştir.”

Sanat Tarihçileri:
“Sanat Tarihçisi unvanı ile görev yapan personelin Arkeolog unvanı alabilmeleri konusunda Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı’na görüş sorulmuş olup, alınan 11.09.2009 tarihli ve 29146 sayılı cevabi yazıda konunun Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’nda görüşülmek üzere sevk edildiği bildirilmiştir.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 25.05.2009 tarihli ve B.16.PER.0.10.010.99/98620 sayılı; 19.02.2010 tarihli ve B.16.PER.0.10.010.99/36531 sayılı; son olarak, 16.03.2010 tarihli ve B.16.PER.0.10.902.03/54990 sayılı yazıları ile Maliye Bakanlığı’ndan bu konuda uygun görüş istenildiği bilinmekteydi.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Pataloğu ve Sosyolog ünvanlarına yönelik olarak Hizmet Sınıfı Değişikliği çalışmalarında gelinen son nokta, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 18.06.2010 tarihli ve B.07.0.BMK.0.21.115503-64 sayılı cevabi yazıları olmuştur.

Bu çerçevede “Kütüphaneci, Folklor Araştırmacısı, Arşivci, Kitap Pataloğu ve Sosyolog ünvanlarının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına dahil edilmesi için Bakanlar Kurulu Kararı alınması Maliye Bakanlığınca uygun olarak değerlendirilmiştir.

Konuyu başından takip eden Türk Kültür Sanat-Sen’in sonuç aşamalarında da takipçi olacağının bütün üye ve çalışanlarımızca bilinmesini isteriz. Yönetim Kurulu olarak reklam değil, iş üretmenin vicdani huzurunu yaşamaktayız.

Saygılarımızla, TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN YÖNETİM KURULU

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir