Rehber Öğretmen Geçici Görevlendirmesine Yargıdan Bir İptal Daha

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, Adapazarı Hacı Zehra Akkoç Lisesi’nde görev yapan rehber öğretmenlerden Türk Eğitim-Sen üyesi Güldane BERBEROĞLU’nun, 6 ay süreyle Adapazarı Sabihahanım İlkokulu/Ortaokulu’na geçici olarak görevlendirilmesi kapsamında, Sakarya Valiliği’nin 04.11.2013 tarih ve 3195083 sayılı işleminin iptali istemiyle açtığı davaya …

Devamı »

Teknisyen kadrosunda olan ve meslek yüksek okulu mezunu olanlar sınavsız tekniker kadrosuna, atanabilirler mi?

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme  ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin …

Devamı »

TALEP VE TAAHHÜT BELGESİ

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ……………………… SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE ………………………. Evli bulunmayan, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık veya gelir almayan kız çocuğum ………………………………………………………… için sağlık karnesi düzenlenmesini; Kız çocuğumun evlenmesi, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak bir işte …

Devamı »

Doğal Afet Yardımı (İLKSAN)

Madde 8- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit  oranına göre yardım yapılır. a) Yapılacak yardım miktarı; …

Devamı »

Memur özürlüler fakülte bitirince münhal kadroya atanabilirler mi?

Memur olarak çalışan özürlüler, …. fakültesini bitirmeleri halinde mesleklerine uygun münhal bir kadroya atanabilirler mi? Bilindiği üzere, 07/072005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde …

Devamı »

Şehit Yardımı (İLKSAN)

Madde 7- (1) Görevi başında iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine yapılacak şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu’nca tespit edilir. (2) (Değişik ikinci fıkra: Şubat 2010/2629) Şehit yardımının yapılabilmesi için; a) Veraset ilâmı aslı veya Mahkemece onanmış sureti, b) …

Devamı »

Ölüm Yardımı (İksan)

Madde 6- (1) Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine; üyelik sürelerine bakılmaksızın emekli yardımı hesaplama usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar yardım yapılır.

Devamı »

Evlenme Ödeneği nedir ve kimlere hangi tutarda ödenir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 37 nci maddesinde düzenlenen evlenme ödeneği, evlenmeleri nedeniyle gelir ve aylıkları kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde, almakta oldukları gelir ve aylıklarının iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak …

Devamı »

Evlenme yardımı (İLKSAN)

Madde 5- (1) (Değişik birinci fıkra: Şubat 2010/2629) Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

Devamı »

ASKERLİK BORÇLANMASI TALEP DİLEKÇESİ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ………………………………………. SİGORTA/SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE ………………………………………. Halen sigortalı olarak ……………………………. ilinde çalışmaktayım. Başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilim. Askerlik süremin tamamını / askerlik süremin …… gününü …

Devamı »

Sendikal İzinler

12 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26257 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN FAALİYETLERİ İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN SENDİKA YÖNETİCİLERİNE VERİLECEK HAFTADA BİR GÜN İZNİN KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 4688 sayılı Kamu …

Devamı »

İlksan Üyeleri Ferdi Kaza Sigortası

Sandık Ana Statüsü ve Yönetmeliklerinde yer almayan ancak, üyelerin yararı açısından 2004 yılında başlatılan Grup Ferdi Kaza Sigortası uygulamasının, 2009 – 2010 döneminde de devam etmesine karar verilmiştir.

Devamı »

Emekli yardımı (İLKSAN)

Madde 10- (1) (Değişik birinci fıkra: Aralık EK 2008/2615) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlardan, en az 120 ay Sandığa üye aidatı ödemiş olanlara; a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı, b) Üyenin ödediği son aidat …

Devamı »

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

Kanun Numarası: 5580      Kabul Tarihi: 8/2/2007         Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 14/2/2007 Sayı: 26434 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 46 Sayfa:

Devamı »

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi, 3) Diploma Denklik Belgesi, 4) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından …

Devamı »

Aday olarak atanan Devlet memurlarının asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitiminde başarılı olmaları şart mıdır?

Aday olarak atanan Devlet memurlarının asli memurluğa atanabilmeleri için adaylık eğitiminde başarılı olmaları şart mıdır? Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet …

Devamı »