Anasayfa / Kamu Haberleri / 18. Milli Eğitim Şurası İl Çalışmaları

18. Milli Eğitim Şurası İl Çalışmaları

Üniversite ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, öğrenci velileri komisyonlarda çalışmalar yapılacak.
T.C

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Şûra Genel Sekreterliği

ACELE VE GÜNLÜDÜR

Sayı : B.08.0.TTK.0.01.02.01/4677 12.07.2010

Konu :18. Millî Eğitim Şûrası İl Çalışmaları

..…….………….. VALİLİĞİNE

(Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: 02/07/2010 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.02.01/4486 sayılı Makam Onayı

18. Millî Eğitim Şûrası’nın il çalışmalarının 26–30 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılması İlgi Onayla uygun bulunmuştur.

Bu nedenle Valiliğinizce; üniversite, ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlerinin

temsilcileri ile okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci, öğrenci velileri ve il öğrenci meclisi başkanından oluşturulacak komisyonlarda ekteki Şûra konuları ve çalışma esasları doğrultusunda gerekli komisyon çalışmalarının yapılması, hazırlanacak komisyon raporlarının da sura@meb.gov.tr e-posta adresine 02/08/2010 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla yapılacak her türlü harcamaların ise Valiliğinizce mahallen karşılanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Halil AŞICI

Bakan a.

Kurul Üyesi

Şûra Genel Sekreteri

(İmza)

EKLER:

1-İl Düzeyinde Yapılacak Ön Hazırlık

Çalışma Esasları (3 sayfa)

T.C

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Şûra Genel Sekreterliği

18. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI İL DÜZEYİNDE YAPILACAK ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMA ESASLARI

ÇALIŞMALARIN AMACI VE ÖNEMİ

Bu yıl on sekizincisi yapılacak olan Millî Eğitim Şûrası’nda aşağıdaki konular ele alınacaktır:

EĞİTİMDE 2023 VİZYONU

– Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi

– Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği

– İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, Ortaöğretime Erişimin Sağlanması

– Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi

– Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme

Şûra çalışmalarında ön komisyon çalışmalarından sonra “ Ön Hazırlık Çalışmaları ” il ve bölge düzeyinde de yapılacaktır.

İl çalışmaları ile geniş bir katılım sağlanarak, her alanda farklı görüşlerin ortaya konulmasına fırsat tanınması amaçlanmıştır. Böylece 18. Millî Eğitim Şûrası’nda eğitim sistemimizdeki standartları daha ilerilere ulaştıracak kararların alınması hedeflenmiştir.

Bu nedenle, bütün çalışmalara gereken önem verilecek, davet edilen üyelerin katılımıyla oluşturulacak komisyonların her yönden iyi bir ortamda çalışmaları sağlanacaktır.

RAPORLARIN DÜZENLENMESİ

İl düzeyindeki çalışmalar sonunda raporlar, aşağıdaki açıklamalara uygun olarak düzenlenecektir.

Raporların sistematiği kesin hatlarla sınırlandırılmamış olup, komisyonların takdirine bırakılmıştır.

Ancak, genel bir değerlendirme yapılmasında kolaylık sağlanabilmesi için her konunun, üçüncü sayfada yer alan örnekte belirtildiği gibi “Mevcut Durum”, “Dünyadaki Gelişmeler”, “Sorunlar” ve “Öneriler” gibi ana başlıklar altında işlenmesi uygun görülmektedir.

Raporlarda ilin özelliğine göre “Mevcut Durum” ve “Sorunlar” kısaca belirtilecektir. “Öneriler” bölümünde ise, sorunların çözümüne, sistemin yeniden yapılanması ve geliştirilmesine yönelik alternatifli önerilere -gerekçeleriyle birlikte- daha fazla ağırlık verilecektir. Önerilerin genel ifadelerden ziyade, somut olmasına özen gösterilerek rapor hazırlanacaktır.

A. İL MERKEZLERİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

1. ÇALIŞMA TARİHİ VE SAATLERİ

Çalışmalar bütün illerde 26–30 Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılacak ve belirtilen tarihler arasında tamamlanacaktır. Çalışma saatleri; millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek ve çalışma grubunun ilk günkü toplantısında üyelere açıklanacaktır. Çalışmalar belirtilen süreden önce de tamamlanabilecektir.

2. ÇALIŞMA YERİ

Çalışmalar il merkezlerinde beş ayrı komisyon hâlinde yapılacaktır. Bu çalışmaların aynı binada yapılmasına özen gösterilecektir. Çalışma yeri ve düzeni millî eğitim müdürlüklerince sağlanacaktır. İl imkânları dikkate alınarak çalışma mahallinde değişiklik yapılabilecektir.

3. SEKRETERYA HİZMETLERİ

İl çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerden millî eğitim müdürleri sorumludur.

Sekreterya hizmetleri, bir millî eğitim müdürü yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında yeterli eleman görevlendirilmesiyle oluşturulacak çalışma grubunca yürütülecektir.

Bu birim, çalışmaların her türlü sekretarya hizmetlerinden, raporların yazılıp çoğaltılmasından ve bu maksatla eleman görevlendirilmesinden, gerekli ihtiyaçların zamanında temin ve tahsisinden, komisyon çalışmalarının verimli bir şekilde yürütülmesinden, komisyonlar arasındaki koordinasyondan, beslenme, barınma, ulaşım vb. hizmetlerin karşılanmasından sorumludur.

4. KOMİSYONLAR

Şûranın konuları için ayrı ayrı komisyonlar kurulacaktır. Komisyonlarda başta eğitimciler ve akademisyenler olmak üzere konularla ilgili kesimlerden de temsilci bulundurulmasına özen gösterilecektir.

Komisyonlar gerektiğinde çalışma gruplarına ayrılabileceklerdir. Katılımcılar ilk gün mümkün olması halinde millî eğitimden sorumlu vali yardımcısının başkanlığında toplanacak, bu toplantıda komisyonlara çalışma esasları hakkında gerekli bilgiler verilecektir.

5. ERKEN BİLGİLENDİRME VE HAZIRLIK

Millî eğitim müdürleri; çalışmalar başlamadan önce, komisyonlarda yer alacak üyeleri belirleyecek, valilik oluru alarak üyeleri konular hakkında bilgilendirecek ve üyelerin komisyonlara hazırlıklı olarak katılımını sağlayacaktır.

6. ÇALIŞMA GRUBU

Çalışma grupları zaman zaman bir araya gelerek çalıştıkları şûra konusu ile ilgili fikir alış verişinde bulunacaklardır. Çalışmaların sonunda konularıyla ilgili raporu birlikte düzenleyecektir.

Millî eğitim müdürleri katılımcıların komisyonlara ve çalışma gruplarına dengeli dağılımlarına özen göstereceklerdir.

7. KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA ESASLARI

Komisyonlar ilk toplantılarında kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportörseçeceklerdir. Komisyonlar çalışma grubu oluşturduğunda da aynı yol izlenecektir. Başkan, başkanyardımcısı ve raportörlerin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a. BAŞKAN

Komisyonun verimli çalışmasından, çalışma saatleri ve disiplinine uyulmasından, komisyon için gerekli dokümanın zamanında temin edilmesini sağlamak amacıyla üyeler arasında görev dağılımı yapılmasından, diğer komisyonlarla koordinasyondan ve raporun zamanında hazırlanmasından sorumludur.

b. BAŞKAN YARDIMCISI VE RAPORTÖRLER

Komisyonların çalışmasında, kararların alınmasında, raporların zamanında hazırlanmasında başkanla birlikte gerekli titizliği göstereceklerdir.

8.KONULARIN KARARA BAĞLANMASI

Görüşlerin karara bağlanmasında oy çokluğu esastır. Görüş ayrılıkları çıkması hâlinde, başkan tarafından oylama yapılacak, karar oy çokluğu ile belirlenecektir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın katıldığı görüş kabul edilecektir.

9. NİHAİ GÖRÜŞ VE KARAR

Komisyonların hazırladığı taslak raporlar; bütün katılımcıların hazır bulunduğu genel kurulda tartışılacak, rapordaki görüşler karara bağlanarak esas rapor hazırlanacaktır. Bu çalışmaların oturum başkanlığını ilgili vali yardımcısı veya millî eğitim müdürü yapacaktır.

Arzu edildiği takdirde bu aşamadaki çalışmaya öğretmen, yönetici, daire müdürleri, veliler; dernek, vakıf, sendika vb. kurum ve kuruluşların temsilcileri dinleyici olarak davet edilebilecektir. Bu aşamada ortaya çıkabilecek önemli görüş ve teklifler uygun bulunması halinde rapora dâhil edilebilecektir.

10. BARINMA

İl merkezi dışından katılan üyelerin barınmaları ile komisyonlarda görevli üyelerin beslenme, ulaşım vb. hizmetleri il millî eğitim müdürlüklerince karşılanacaktır.

11. YOLLUK VE YEVMİYE

İl merkezi dışından görevlendirilecek üyelerin yolluk ve yevmiyeleri kendi kuruluşlarınca ve mevzuatına göre karşılanacaktır. Gerekli durumlarda bakanlığın ilgili birimleri ile irtibat kurulacaktır.

12. ULAŞIM

Üyelerin şehir içi ulaşımlarında valilik ve millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

ÖRNEK:

ON SEKİZİNCİ MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASIRAPORUDUR

ŞÛRA KONULARI:

EĞİTİMDE 2023 VİZYONU

– Öğretmenin Yetiştirilmesi, İstihdamı ve Mesleki Gelişimi

– Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği

– İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, Ortaöğretime Erişimin Sağlanması

– Spor, Sanat, Beceri ve Değerler Eğitimi

– Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme

A. MEVCUT DURUM

……………………………………………………………

B. DÜNYADAKİ GELİŞMELER

……………………………………………………………

C.SORUNLAR

……………………………………………………………

D.ÖNERİLER

……………………………………………………………

E.ÖN KOMİSYON ÖNERİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …