Anasayfa / Kamu Haberleri / Beden Eğitimi Öğretmenleri Çalışma Usul ve Esasları

Beden Eğitimi Öğretmenleri Çalışma Usul ve Esasları

İl Okul Futbol Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmenleri hakkındaki yönerge yürürlükten kaldırılmış. Yerine İl Okul Futbol Koordinatörü Beden Eğitimi Öğretmenleri Çalışma Usul ve Esasları Yürürlüğe konulmuştur.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL OKUL FUTBOL KOORDİNATÖRÜ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç

MADDE 1-(1) Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan, branşı futbol olan beden eğitimi öğretmenlerinden, okul futbol il ve ilçe koordinatörlüğü görevini yapacak, beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi, görevlendirilmesi, düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Usul ve Esaslar İl/İlçe Okul futbol koordinatörlerinin yetiştirilmesi, görevlendirilmesi ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-(1) Bu Usul ve Esaslar; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun’un 25’inci ve 35’inci maddeleri, 16.05.2009 tarih ve 27230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15.01.2009 tarihinde, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan protokol maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

c) Federasyon: Türkiye Futbol Federasyonunu,

ç) FGM: Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Geliştirme Merkezi

d) HİFİS: Türkiye Futbol Federasyonunun herkes için futbol il sorumlusu

e) İl Okul Futbol Koordinatörü: Branşı futbol olan ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince koordinatör olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmenlerini,

f) Okul Futbol Sorumlusu: Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliştirme Merkezi, okul futbolu sorumlusunu,

g) Tüfad: Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğini,

İfade eder.

İl/İlçe Okul Futbol Koordinatörlerinin Seçimi ve Görevlendirmesi

MADDE 5 (1) İl/İlçe Okul Futbol Koordinatörlerinin Seçimi ve Görevlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Beden Eğitimi Öğretmeni olarak meslekte en az 5 yıllık hizmeti bulunan ve son üç yılın sicil notu ortalaması en az iyi olan öğretmenler arasından sırasıyla öncelikle uzmanlık alanı futbol olup futbol antrenörlük belgesi olan (tercihen A veya B lisans) il lig heyeti futbol tertip komitesinde çalışmış, yoksa futbol hakemlik belgesi olan ve/veya Türkiye Futbol Federasyonunun temsilci /gözlemci belgesi olanlar arasından, İl Millî Eğitim Müdürlüklerince oluşturulacak bir komisyon tarafından belirlenir. Belirlenecek kişinin Bakanlığımız ve TFF faaliyetlerinde son üç yılda ceza almamış olması gerekir.

Komisyon ilin Beden Eğitimi Spor ve İzcilikten sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü başkanlığında Beden Eğitimi Öğretmenleri İl Koordinatörü ve İl lig heyeti Genel Sekreterinden oluşur.

c) Milli Eğitim Müdürlüklerince Eğitim Öğretim yılının başlamasına müteakip 7 İş günü içinde gerekli duyurular yapılır.

ç) Komisyon; Başvuruları değerlendirerek İl Lig Heyeti seçimlerini takip eden üç iş günü içinde (a) fıkrasında belirtilen şartları taşıyanlar arasından il okul futbol koordinatörünü seçer. Aynı komisyon İhtiyaç duyulan ilçelerde de ilçe okul futbol koordinatörünü seçer. Seçilen İl okul Futbol Koordinatörlerinin isimleri, seçimden sonraki (iki) iş günü içinde Daire Başkanlığına bildirilir. Seçilen İl Okul Futbol Koordinatörleri, bu usul ve esaslardaki görevlerini yapmak üzere Milli Eğitim Müdürlükleri Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilir.

İl/İlçe okul futbol koordinatörlerinin görev süresi; görevlendirme onayı ile başlar, aynı eğitim öğretim yılının Haziran ayının son iş günü sona erer. Eğitim Öğretimin aksatılmaması için görevlendirme yapılan kişinin yerine İl Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

İl/İlçe Okul futbol Koordinatörü beden eğitimi öğretmenlerinin görevleri

MADDE 6-(1) İl/ilçe Okul futbol koordinatörü, Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonunun ortak yürüttüğü projelerin il/ilçelerde yürütülmesini sağlar.

(2) Okul Futbolu faaliyetlerinde, ilin başarısını ve futbolun okullarda yaygınlaştırılmasını sağlayacak faaliyetlerle ilgili görevleri yapar. Ayrıca İlinin şartlarına göre futbolun gelişimine yönelik projeler geliştirir. Yapılan proje planlarını eğitim öğretim yılı başında Daire Başkanlığına gönderir.

(3) İl Okul Futbol Koordinatörü seçimini yapan komisyon Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, İl/İlçe Futbol Koordinatörleri ile birlikte 1.ve 2. eğitim öğretim döneminin başında il düzeyinde yapacakları projelerin değerlendirme toplantılarını yapar.

(4) Bakanlık, Federasyon ve ortak projelere katılacak beden eğitimi öğretmenleri arasındaki koordineyi sağlar.

(5) )İllerde yapılacak olan toplantı ve etkinliklerin günü, yeri, saati ve gündemini Daire Başkanlığının görüş ve önerilerini dikkate alarak belirler.

(6) Okul futbolu ile ilgili olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin meslekî sorunlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapar, anketler düzenler, araştırma sonuçlarını FGM ye gönderilmek üzere Daire Başkanlığına sunar.

(7) Mahallî okul futbol organizasyonlarına katılımı olumsuz etkileyen nedenleri tespit eder, sonuçları rapor hâlinde Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla Daire Başkanlığına gönderir.

(8) Yıllık faaliyet programı hazırlar, onaylı örneklerini Daire Başkanlığına gönderir. Yıl sonunda yapılan etkinliklerle ilgili değerlendirme raporunu Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla Daire Başkanlığına gönderir. Daire Başkanlığı raporları değerlendirir, sonuçlarını FGM ile paylaşır.

MADDE 7(1)- Bu Usul ve esaslarda belirtilen hususların yerine getirilmesinde gereken tüm şartlar, Millî Eğitim Müdürlükleri, Federasyon Bölge Müdürlükleri, HİFİS, Tüfad şubeleri ve federasyon futbol il temsilcisi tarafından sağlanır.

MADDE 8(1)- İl/ilçede okul futbolu ile ilgili Bakanlık ve Federasyonun ortak kararları doğrultusunda okul futbolu eğitim etkinlikleri düzenlenebilir.

MADDE 9(1)- Bakanlık ve Federasyonun uygun görmesi hâlinde, her yıl il okul futbol koordinatörü beden eğitimi öğretmenleri için, değerlendirme/gelişim semineri-kursu düzenlenir.

MADDE 10(1)- İl Okul Futbol Koordinatörü, Usul ve esaslarda belirtilen görevleri yerine getirmek zorundadırlar.

MADDE 11 (1)- İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki İl Okul Futbol Koordinatörünü seçme yetkisine sahip komisyon; görevlerini tam yerine getirmeyen, görevden doğan yetkilerinde keyfiyeti tespit edilen, koordinatörleri yıl içinde değiştirebilir. Görevlendirme değişikliği nedeniyle değişen ve yeni görevlendirilen il okul futbol koordinatörünün ismi (iki) iş günü içinde Daire Başkanlığına bildirilir.

MADDE 12(1)- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13(1)- Bu Usul ve Esaslar ile ilgili hükümleri, Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

Yeni atanan öğretmenlerden istenecek belgeler

1) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı 2) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği …