Anasayfa / Mevzuatlar / Memur olarak çalışanlar, Meslek Yüksek Okulu ….. bölümü mezunu olmaları halinde tekniker kadrosuna atanabilirler mi?

Memur olarak çalışanlar, Meslek Yüksek Okulu ….. bölümü mezunu olmaları halinde tekniker kadrosuna atanabilirler mi?

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 21/092004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmeliğin Ek 3’üncü maddesinde; “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı zamanda, 21/09/2004 tarihli ve 2004/6246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in geçici 1’inci maddesinde de, kurum ve kuruluşların daha önce yürürlüğe konulmuş olan görevde yükselme yönetmeliklerini Başkanlığımızın olumlu görüşünü alarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getireceği hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, memur olarak çalışanlar ancak unvan değişikliği sınavı sonucunda “tekniker” unvanlı kadroya atanabilecek olup, bu konuda ilgili kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere göre uygulama yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SAĞLIK KARNESİNİ KAYBEDENLERDEN ALINACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ……………………… SİGORTA/ SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE ……………………