Anasayfa / Mevzuatlar / Teknisyen kadrosunda olan ve meslek yüksek okulu mezunu olanlar sınavsız tekniker kadrosuna, atanabilirler mi?

Teknisyen kadrosunda olan ve meslek yüksek okulu mezunu olanlar sınavsız tekniker kadrosuna, atanabilirler mi?

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/ 8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme  ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış; ek 3’üncü maddesinin 1’nci fıkrasında ise, “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, teknisyen kadrosundan tekniker kadrosuna unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanması mümkün olup, kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda uygulamanın bu şekilde yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SAĞLIK KARNESİNİ KAYBEDENLERDEN ALINACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU ……………………… SİGORTA/ SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜNE ……………………