Anasayfa / Davalar ve Sonuçları / Rehber Öğretmenlerin Ek Ders Sorunu Dava Edildi

Rehber Öğretmenlerin Ek Ders Sorunu Dava Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30/06/2010 tarih, 1987/32546 sayılı işlemi ile bu işlem ekinde sunulan Maliye Bakanlığı’nın Rehber öğretmenlerin ek dersleri hakkındaki olumsuz görüşüne ilişkin 25.06.2010 tarih ve 9434 sayılı işlemi ve işlemlere dayanak teşkil eden Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın, dava konusu işlemlere ilişkin ibarelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline karar verilmesi talebiyle Danıştay’da dava açtık.

Dava dilekçesinde, “her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin haftada 18 saati ders niteliğinde yönetim görevi sayılmakta fiilen görev yapmaları koşuluyla karşılığında ders yılı süresince ek ders ücretinden yararlandırıldığı” ifade edilerek, “Ancak; Rehber öğretmenler, derslerin kesildiği günden sonrası ile derslerin başlamasından önce yapılan sınav ve seminer dönemlerinde görevde olmalarına rağmen, almaları gereken 18 saat ek ders ücretini Ek Ders saatlerine İlişkin Kararının tanımlar kısmında yer alan e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi ifade eder hükmü nedeniyle alamamaktadır. Kimi okullarda idareciler rehber öğretmenlere, Kararın ‘Ek ders görevi’ başlıklı 6. maddesinin 3. fıkrasındaki hükümler nedeniyle iki hafta üzerinden (iki haftadan fazla çalışılsa dahi) 15 saat ücret verirken; kimisi hiç vermemekte ve bu da çalışma düzeninin bozulmasına ve rehber öğretmenler arasında huzursuzluğa neden olmaktadır… Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin sene sonu ve sene başı çalışmalarında fiilen görev yapmaları kaydıyla kendilerine ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir” denildi.

Dava dilekçesinde, bazı yargı kararlarına da yer verildi. Lisede Rehber Öğretmen /Psikolojik Danışman olarak görev yapan davacının, 03.09.2007-17.09.2007 dönemi mesleki çalışmaları karşılığı ek ders ücretinin ödenmesi isteminin reddine dair işlemin iptali talebiyle açılan davada, Adana 2. İdare Mahkemesi’nin, “Mesleki çalışmanın amacının eğitim-öğretim alanında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırmak, ihtiyaca göre plan ve programlar hazırlamak ve bu suretle kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak olduğu ve davacı ile aynı unvana sahip olup ilk ve öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki çalışmaları karşılığında ek ders ücreti ödemesinden faydalandığı dikkate alındığında davacının eğitsel faaliyetler, rehberlik araştırma, planlama ve veli görüşmeleri gibi konulara ilişkin çalışmaları nedeniyle bu görevlerin niteliği gereği uyuşmazlık konusu dönem içerisinde görevli bulunduğu okulda ifa ettiği meslekle ilgili görevleri ve çalışmaları karşılığı fiilen görev yaptığı saatlere göre ek ders ücretlerinden yararlandırılması gerektiği sonucuna varıldığından aksi yönde tesis olunan dava konusu işlemde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7/4 maddesinin ‘Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz’ yolundaki hükmü karşısında hakkaniyete ve hukuka uyarlık bulunmamıştır” gerekçesiyle karar verdiği kaydedildi.

Yine aynı şekilde, …Lisesinde Rehber Öğretmen olarak görev yapan davacının, 20 Ağustos-17 Eylül 2007 döneminde ödenmeyen ek ders ücretinin ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali talebiyle açılan davada, Çanakkale İdare Mahkemesi’nin mesleki çalışmaları nedeniyle davacıya ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verdiği belirtildi.

Anayasa’nın 18. maddesinin, “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” şeklindeki ibaresine de dikkat çekilen dilekçede, bir başka üyemiz adına açtığımız bir davada, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 10.06.2009 tarih ve 2008/1441 E, 2009/765 sayılı kararında, “Her ne kadar Valilik olurunda ek ders ücreti ödeneceğine dair bir ibareye yer verilmemiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da okul ve kurumların elektrik tesisatlarının bakım ve onarımı işinin, ek ders ücreti ödenecek haller arasında sayılmamış ve kamu hukukunda da bir hakkın verilebilmesi için mevzuatta öngörülmüş olması gerekmekte ise de, Anayasa’nın 18. maddesinde, hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı ve angaryanın yasak olduğu hükme bağlandığından, Valilik oluru ile görevlendirilen ve okul ve kurumların elektrik tesisatlarının bakım ve kontrolünü yapan davacının çalıştığı sürenin ek ders saatleri yönünden değerlendirilerek, çalıştığı süreye isabet eden ek ders ücreti karşılığı bir tutarın davacıya tazminat olarak ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verilmek suretiyle davanın kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline karar verdiği hatırlatıldı.

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

SİVAS BÖLGE İDAREDEN ROTASYON KARARI

Sivas ilinde zorunlu yer değişikliği kapsamında görev yeri değiştirilen okul müdürü üyemizin açmış olduğu davada …