Anasayfa / Basın Açıklamaları / Okul Müdürleri Rotasyonun Ertelenmesine Yönelik Gerekçelerimiz

Okul Müdürleri Rotasyonun Ertelenmesine Yönelik Gerekçelerimiz

13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik ve MEB Personel Genel Müdürlüğünün 23.06.2010 tarihli ve 1872/31131 sayılı yazısı ile 01.07.2010 tarihi itibariyle bulunduğu kurumda beş yılını dolduran okul müdürlerini zorunlu yer değişikliğine (rotasyona) tabi tutulacağı ön görülmüştür.

Biz Türk Eğitim Sen olarak, bu yıl rotasyonun bu haliyle uygulanmasının doğru olmayacağını düşünüyoruz. Rotasyon uygulamasının 1 yıl ertelenmesini ve gelecek yıl gerekli bütün önlemlerin alınarak haksızlığa meydan vermeyecek şekilde yeni bir düzenleme yapılarak binlerce yöneticinin mağduriyetinin ortadan kaldırılmasının daha doğru olacağına inanıyoruz.

Zorunlu yer değişikliğinin ( rotasyonun ) bir yıl ertelenmesine yönelik gerekçelerimiz şunlardır:

1- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesinin 1. fıkrası ” … Eğitim Kurumu Müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, il içinde aynı veya daha üst tipteki eğitim kurumu olacak şekilde tercihleri dikkate alınmak suretiyle, bu yönetmelik ekinde yer alan Ek – 2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir” düzenlemesiyle göreceli bir “tip” ifadesine dayanarak zorunlu yer değiştirmeyi ön görmektedir. Tip kavramı muğlâk bir kavram olup yoruma ve her yöne çekilmeye müsaittir. A tipi okul uygulamasında; A grubu okullar arasında piramidinin en altındaki okul ile en tepesindeki okul arasında dağlar kadar fark bulunmaktadır. Örneğin; 300 öğrenci ve 20 öğretmenli bir A tipi okul ile 2000 öğrencisi, 100 civarında öğretmeni olan A tipi okulun aynı dilimde kabul edilerek uygulama yapılması hakkaniyete ve hizmet gereklerine aykırıdır.

2- Eğitim Kurumu müdürlüğünde geçirilecek süreye 5 yıl sınırlama getirilmiş ve bu süreleri dolduran yöneticilerin atanacakları yerler arasında aynı tip öğretim kurumu müdürlüğüne de yer verildiği, öte yandan, genel ve soyut nitelik taşıyan “…gerekli görülmesi halinde…” gibi bir ifadenin ise subjektif uygulamalara neden olabilecek mahiyet taşıdığı, dolayısıyla düzenlemenin bu haliyle yöneticilerin atanacakları yerleri belirlenmesi konusunu açık kurallara bağlamadığı anlaşılmaktadır.

Okul müdürlüğü için 5 yıl kısa bir süredir. Bir İlköğretim Okulu Müdürünün 1. Sınıfa kaydettiği bir öğrencisinin 8 yıl sonra görebileceğini düşündüğümüzde, bu sürenin 8-10 yıl şeklinde değiştirilmesi daha akılcı ve verimli olacaktır.

Rotasyonun objektif ölçütlere bağlanması ve personel arasında herhangi bir nedenle ayrıma yol açacak şekilde uygulanılmasından kaçınılması, görev ve hizmet bölgelerinde süresini dolduran personelin sonraki hizmet yerlerini ve görevleri ile görev unvanlarının net biçimde belirlenmesi gerekmektedir.

3- Yönetmelikteki geçici madde 1’de “Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar bu görevlerine devam ederler. Ancak, farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler bu yönetmelik hükümlerine tabiidir” denilmektedir.

Ancak, Personel Genel Müdürlüğünün “Zorunlu Yer Değiştirme” yazısının 3. Maddesinde belirtilen ve aynı yazının B bölümünde Zorunlu Yer Değiştirmeye esas 5 yıllık sürenin hesaplanmasında dikkate alınacak hususlar başlığı altında 1. ve 2. maddelerde Zorunlu Yer Değiştirme kapsamına alınacak okul müdürlerinin 5 yıllık süresine getirilen kıstaslar, dayanak gösterilen yönetmelikte ifade edilmediği gibi farklı kurum müdürlüklerinin birleştirilmesi gibi yeni bir düzenlemeyle de yönetmeliğe ekleme yapılmıştır.

4- Yönetmeliğin yürürlükle ilgili 35. maddesi “Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer” denilmektedir. Ancak bu yönetmeliğin yürürlük maddesi yönetmelik değiştirilmeden bir yazıyla geriye rucü ettirilmiştir.

Çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlerlik kazandığı, hiçbir kanun ve yönetmelik maddesinin geriye dönük uygulanmayacağı hukuk kuralı olup, uygulanması durumunda hukuka aykırılık teşkil edecektir. Bu nedenle zorunlu okul müdürü atamalarının 13.08.2014 tarihinde başlaması gerekmektedir.

5- Bu yeni düzenlemede Danıştay tarafından tercih dışı atama yapılamaz hükmü dikkate alınmamış olup en son iptal edilen valiliklerce tercihine atanamayanlar uygun bir kuruma atanırın yerine bilgisayar kurası ile atanır ibaresi getirilmiştir. Bilgisayara veri olarak ne girilirse ona göre çıktı verir. Burada idare yine tercihine atanamayan yöneticileri kendi belirleyeceği bir sistemle atamış olacaktır. Kaldı ki yönetmeliğin 5. maddesinin 3.fıkrasında “atamalarda puan üstünlüğü dikkate alınır” denilmekte ve yine 22. maddenin 1. fıkrasının son cümlesinde tercihler dikkate alınmak suretiyle bu yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 yönetici değerlendirme formu üzerinde yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir hükmü yer almaktadır. Kurayla yapılacak atamada, idare kendi koyduğu kurallarla çelişmektedir.

6- Yönetmeliğin 6. maddesinde Eğitim kurumlarını 5 kademede değerlendirdiği halde puanlamada 3, 4, 5. kademe yöneticiliğinin hepsine 1,68 puan vererek haksızlık yapılmaktadır. Örneğin tek öğretmenli bir okulda görev yapan müdür yetkili öğretmen ile 80-100 personel ve 3-4 bin öğrenci ile eğitim yapan A tipi okul müdürünün puanının bir tutulması yanlış ve haksızdır. Yine C, B ve A tipi okul müdürlüğüne verilen puanların ayrı olması gerekmektedir.

7- Ödüller kısmında ödüllere getirilen sınırlamalar gibi okul müdürlüğünün her kademede puanlanacak kısmının da sınırlandırılması doğru değildir. Ödüllerin sınırlandırılması nedeniyle meslek hayatında bir defa takdir ve teşekkür alanla, çalışıp daha çok takdir teşekkür alanların sınırlama nedeniyle bir tutulması yanlıştır.

8- Anılan yönetmeliğin 22. maddesinin 3. fıkrasında “Zorunlu Yer Değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 İstek Formu ile en fazla 10 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunmayanların, Zorunlu Yer Değiştirmeleri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarından birine yapılır” ifadesiyle kendi içinde çelişkilidir. Hem istek hem de isteği olmadığı halde yer değiştirmeyi belirtmektedir. Bu durum örneğin; duruma uygun okul olmadığı için tercihte bulunmayan okul müdürüne madem tercihte bulunacak okul bulamadın o zaman biz sana bilgisayar ortamında istemesen de okul buluruz uygulamasına yol açılmasına neden olacak ve memnuniyetsiz kitleler ortaya çıkaracaktır ki bu hal kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile bağdaşmamaktadır.

9- Tercihlerine göre atanamayan okul müdürleri Bilgisayar kurasına tabi tutulacağından bir il merkezinin 200 km uzağındaki bir başka ilçeye bilgisayar kurası ile atanması mümkün olabilecektir. Bu kişinin aile hayatı, çocuklarının okul durumu ve çalışıyorsa eş durumu dikkate alınmadan kura ile yer belirlemesi hiçbir toplumsal mantıkla bağdaşmamaktadır. Yapılacak olan zorunlu yer değişikliği okul müdürlerinin istek ve iradesi dışında sürgün niteliğinde olacağından dolayı bu durumda bütün okul müdürleri bu kararlara karşı yargı yoluna başvuracaktır. Bu durum telafisi imkânsız zararlar doğuracaktır. Yaklaşık 20 bin kurum müdürünü ilgilendiren bu uygulamadan bir tanesinin dahi yargı kararı ile geri dönebileceği ve bunun diğerlerine emsal teşkil edeceği düşünüldüğünde sistematik olarak geri dönüşler başlayacak ve bu durum eğitim-öğretimin aylarca ve yıllarca olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır.

10- Zorunlu olarak yer değiştirilmeye tabi tutulan yöneticilere 10 adet okul tercihi yapma hakkı verilmiş ancak ataması yapılamayanların bilgisayar kurası ile atamasının resen yapılacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Ancak bu uygulama objektiflikten, kariyer ve liyakat ilkesinden uzak ve hakkaniyetsiz bir düzenlemedir. Şöyle ki; yıllarca yönetici kadrosunda çalışmış eğitim çalışanlarını kariyer ve liyakat esasları gözetilmeden hak etmedikleri okullara yönetici olarak atanabileceği anlamı çıkmaktadır. Tercihlerine atanamayan yöneticiye ikinci bir duyuru yapılarak atanma hakkı verilmesi gerekli iken bilgisayar kurası ile atama işleminin gerçekleşmesi kabul edilemez. Çünkü zorunlu olarak yer değişikliğine tabi tutulan yöneticiler yıllardır görev yaptıkları kurumların dengi olan ve kurumlarına yakın yerleri tercih etmek istedikleri halde istekleri dışında belki de ikamet etikleri yerden çok uzak yerlere bilgisayar kurası ile atanacaktır.

Bu nedenlerle rotasyon uygulaması ile ilgili mevcut durum MEB tarafından gözden geçirilerek uygulamanın bir yıl ertelenmesi ve haksızlığa meydan vermeyecek yeni bir düzenleme yapması en akılcı çözüm olacaktır.

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …