Anasayfa / Basın Açıklamaları / Milli Eğitimde Hak Gaspları Diz Boyu

Milli Eğitimde Hak Gaspları Diz Boyu

Milli Eğitim Bakanlığından il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan şube müdürü kadroları sayısal olarak sendikamızca talep edilmiştir. Gelen cevabi yazıda verilen bilgilerde; 1995 adet norm kadroda 1075 kişi kadrolu olarak görev yaptığı için 920 adet boş norm bulunduğu, 920 adet boş norm kadro asaleten atanma şartlarına haiz olmayan kişilerce doldurulduğu ve Bakanlıkça 920 kişi dışında 214 kişi daha norm kadro olmamasına karşın geçici görevlendirme yolu ile çalıştırıldığı görülmüştür.

Görüldüğü üzere geçici görevlendirme ile çalışanların sayısı, kadrolu çalışanların sayısından fazladır. Şube müdürü norm sayısı 1995 iken; geçici görevlendirme ile çalışanlarla ile birlikte Türkiye genelinde şube müdürü sayısı 2209’dur.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu şekilde şube müdürü çalıştırması devleti zarara uğratmaktadır. Şöyle ki, şube müdürleri ortalama 1500 TL maaş almaktadır. Öte yandan şube müdürleri haftada 25 saat ek ders ücreti de almaktadır. Bu da ortalama şube müdürlerinin 700 ila 750 TL arasında ek ders ücreti alması anlamına gelmektedir. Buna göre; fazladan çalıştırılan 214 şube müdürü nedeniyle devlet ayda 470 bin 800 TL ile 481 bin 500 TL arasında ve yılda da yaklaşık 6 milyon TL zarara uğratılmaktadır.

Bazı illerde şube müdürleri sayısı ise şöyle: Ankara’da şube müdürü norm kadro sayısı 75 iken; 49 kişi kadrolu, 35 kişi geçici görevlendirme ile çalıştırılmaktadır. Ankara’da 75 şube müdürü olması gerekirken, 84 şube müdürü görev yapmaktadır. Adana’da şube müdürü norm kadro sayısı 43 iken, 28 kişi kadrolu, 28 kişi ise geçici görevlendirme ile çalıştırılmaktadır. Adana’da 43 şube müdürü görev yapması gerekirken, 56 kişi şube müdürü olarak çalışmaktadır.

İstanbul’da şube müdürü norm sayısı 137 iken, kadrolu çalışan 102, geçici görevlendirme ile çalışan sayısı da 96’dır. Buna göre İstanbul’da 137 şube müdürü görev yapması gerekirken, 198 şube müdürü görev yapmaktadır. İzmir’de şube müdürü norm sayısı 71 iken, kadrolu çalışan sayısı 67, geçici görevlendirme ile çalışan sayısı ise 39’dur. Böylece İzmir’de 71 şube müdürü olması gerekirken, 106 şube müdürü görev yapmaktadır. Sivas’ta şube müdürü norm kadro sayısı 33 iken, kadrolu çalışan 10, geçici görevlendirme ile çalışan sayısı 33’tür. Şanlıurfa’da şube müdürü norm sayısı 24 iken, geçici görevlendirme ile çalışan sayısı 24, kadrolu çalışan sayısı ile sadece 4’tür.

Ardahan Merkez’de şube müdürü norm sayısı 4’tür. Ardahan merkezde görev yapan şube müdürlerinin sadece 1’i kadrolu, diğer 3’ü geçici görevlendirme ile çalışmaktadır. Şırnak’ta şube müdürü norm sayısı 11 iken, 23 kişi geçici görevlendirme ile çalışmaktadır. Şırnak’ta kadrolu şube müdür olarak ise sadece 1 kişi görev yapmaktadır. Şırnak’ta 13 şube müdürü fazlası bulunmaktadır. Van’da şube müdürü norm sayısı 23 iken, 20 kişi geçici görevlendirmeyle, 8 kişi ise kadrolu olarak çalışmaktadır. Konya’da şube müdürü norm sayısı 69 iken: geçici görevlendirme ile çalışan şube müdürü sayısı 49, kadrolu çalışanların sayısı 31’dir. Konya’da da geçici görevlendirme ile çalışan şube müdürü sayısı kadroluları geçmiştir. Afyon’da 10 kişi kadrolu şube müdürü olarak görev yapmakta iken, 22 kişi geçici görevlendirme ile görev yapmaktadır

İhtiyacın varlığına göre belirlenen norm kadro sayılarından 214 kişinin fazladan çalışmasında devletin hiçbir şekilde yararı söz konusu değildir. İhtiyaca göre belirlenen ve liste halinde tarafımıza sunulan sayılar karşısında şaşkınlığa kapılmamak ve bu duruma tepkisiz kalmak mümkün değildir. Bir takım çevreleri memnun edebilmek adına yapılan bu haksız uygulama on binlerce eğitim çalışanının infialine, MEB’in güvenilirliğini kaybetmesinden başka bir işe yaramamaktadır. İhtiyacın varlığı söz konusu ise şube müdürlüğü norm kadrolarının yeniden güncellenmesi ve asaleten atanma şartlarına haiz kişilerce geçici görevlendirme yoluyla değil asaleten atamalar ile bu görevler doldurulmalıdır.

Bu anlamda Bakanlığa Türk Eğitim Sen olarak yazdığımız yazıya Bakanlıktan cevap gelmiştir. Bizzat Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanan yazıda bir kamu kurumunun görev alanı içinde yer alan bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla kamu görevlilerinin kadro ve hukuki bağlarını sürdürmek üzere görevlendirilmelerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yazıya “ bu tür uygulamalar sadece bu döneme münhasır değildir” cümlesi eklenerek adeta yapılan hukuksuzluğu sadece biz yapmadık herkes yaptı denilerek, aklanmaya çalışılmıştır.

Sendika olarak bu hukuksuzluğun, haksızlığın ve zulmün sona erdirilmesi için 2 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul Valiliğine bir yazı yazılarak görevlendirmelerin sona erdirilmesi istedik.

Valiliğe gönderilen yazıda: Milli Eğitim personelinin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve muhtelif ilçelerde Şube Müdürü olarak vekâleten görevlendirilenlerin sürekli olarak görevlendirilmelerinin 6 ay süreyle uzatıldığının sendikamızca tespit edildiği belirtilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Madde 18/a- “Yönetici norm kadrosu: En az iki öğretim yılı beklenerek, ikinci yılın sonunda birinci fıkra hükümlerine göre okul ve kurumların yönetici norm kadroları yeniden belirlenir” hükmünü içerdiği ifade edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ihdas edilen (eğitim öğretim sınıfları hariç) GİH, SH, TH, YH sınıfları ile döner sermaye kadrolarının ilin nüfusu, okul/kurum sayısı, öğrenci sayısı, okul/kurumların özellikleri dikkate alınarak olası gereken kadro sayılarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, “MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar”da düzenlendiği hatırlatılmıştır.

Buna göre, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan şube müdürlerinin norm kadro sayısı da, 190 Sayılı Genel kadro ve usulü Hakkında kanun Hükmünde Kararname Gereği “MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarının da (EÖH Sınıfı hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar” vurgu yapılmıştır.

04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği’nin 5. maddesinin a bendinde, “merkez ve taşra teşkilatı şube müdürleri” bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmıştır. 6. maddesinde, Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar, 7. maddesinde ise özel şartlar belirtilmiştir. 24. maddesinin 5. fıkrasında ise “Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgilinin talebinin olması halinde görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan atama yapılabilir” hükmü hatırlatılmıştır.

Bahsi geçen Yönetmeliğin 25. maddesinin 1. fıkrasının c bendinde ise, “(A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine atanabilirler” hükmü yer almaktadır.

Buna göre İl Milli Eğitim Müdürlüğünde müdür yardımcısı ve şube müdürü vekâletlerinde bu dikkate alınmadan yapılmıştır.

Ayrıca İlimize bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçelerde şube müdürlükleri kadrosunun asil ve vekil ile dolu olmasına rağmen geçici görevlendirilen kişilerin statü itibariyle yöneticilik vasfını kazanmamış oldukları halde sadece siyasi kadrolaşma sebebiyle bu görevlendirmeler yapılmış olup norm kadro fazlası olarak çalıştırılmaktadırlar. Bu sebepledir ki, maaş ve ek ders ücretinden haksız yere yararlanmaya ve devleti zarara uğratmaya devam etmektedirler

Geçmişte de yöneticilik vasfı taşımadıkları halde birçok görevlendirme ve atama yapılmış, yapılan atama ve görevlendirmeler mahkemeler tarafından iptal edilmiştir.

Bu hususlar bilinmesine rağmen yöneticilik vasfı taşımayan ve sırf siyasi rant oluşturmak amacıyla kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak görevlendirmeler yapılmıştır.

Devlet idaresine güvenin sarsılmaması ve kamu zararının daha fazla artmaması için yapılan görevlendirmelerin iptalini istiyoruz.

Ayrıca, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapmakta olan Şerafettin Turan Müdür Başyardımcı olabilme şartlarını taşımadığı halde İstanbul/Arnavutköy (969717) Ayazma İlköğretim Okulu’na müdür başyardımcı olarak atanmıştır. 7 ay okul müdür yardımcılığı yapan bir kişi nasıl oluyor da okul başmüdür yardımcısı olarak atanabilmektedir? Bu işlemi yapan ve yaptıran sorumlular kimlerdir? Yine imza yetkisi olmayan kişiler hangi yetkiye dayanarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdür Vekili olarak görev yapabilmektedir? Bu durum İstanbul Milli Eğitim’de ve Milli Eğitim Bakanlığında kadrolaşmanın, hak gaspının ve zulmün hangi safhaya geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. İlgililere acilen duyurulur.

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Hakkında senDİKalı

İlginizi Çekebilir

İsmail Koncuk: KİMSEDEN KORKMAYIN

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Sekreter Musa Akkaş ve Genel …